Monday night Irish Class, April 18, 2011

Irish Class, April 18, 2011

Rang Gaeilge, 18ú lá mí Aibreáin 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Siopalann
Mheiriceá – Aisling an Tomhaltóra!

siopalann shopping mall
aisling vision
tomhaltóir consumer m3 gs tomhaltóra
tairbhe benefit, profit
áisiúlacht convenience
imill = imeall border, edge
talamh ground, earth
tógála building
corraí movement, stir, excitement
deasca dregs, sediment, leaven
ciúine calm, silent, still
bánú whitening
sar before
sar i bhfad shortly
folmha empty
istoíche by night
leithéid like, counterpart, equal
Mealladh Mheiriceá
 • Ach ná bímis gruama inniu. Eitlímis trasna mhá láir Mheiriceá, thar
  Loch Michigan, agus thar stát Wisconsin, agus tuirlingímis i Minneapolis-St. Paul,
  áit a dtabharfaimid cuairt ar an Mall of America! Is cinnte gur chuala tú faoin
  Mall of America cheana. Osclaíodh é ar imeall chathair Mhinneapolis i 1992,
  i bhfobhaile de chois an aerphoirt darb ainm Bloomington, agus nuair
  a osclaíodh é, maíodh gurbh é an tsiopalann ba mhó ar domhan é. Má ba ea,
  ní hé feasta. Tagann sé sa tríú áit anois, taobh thiar de cheann in Edmonton,
  Ceanada, agus de cheann eile i bPennsylvania.

  <!–

  –>

 • Go pearsanta, níl aon ghrá mór agam do na siopalanna seo, ach tá gá
  leo in áiteanna le haeráid ‘mhór-roinneach’ cosúil le Minneapolis, inar féidir
  leis an teocht titim chomh híseal le -30 Celsius sa gheimhreadh agus éirí chomh
  hard le 40 Celsius sa samhradh. I gceachtar cás, b’fhearr liom a bheith faoi
  dhíon an tí!

  <!–

  –>

  go pearsanta personally
  tá gá leo they’re needed
  aeráid climate f2
  mór-roinn continent roinn “part, portion”
  mhór-roinneach continental
  mór-thír mainland
  cosúil le like, resembling
  teocht temperature
  tit fall, decline titim ?
  íseal low
  chomh híseal le -30 Celsius as cold as -30oC chomh X le Y “as X as Y”
  ard high
  ceachtar either
  díon shelter, protection, protect m1, v
  faoi dhíon an tí indoors gs of teach “house”
 • An rud is suntasaí faoin aerphort agus tú ag tuirlingt ann ná
  go bhfuil na comharthaí go léir as Béarla agus Seapáinis. Chuireas ceist
  ag an oifig eolais faoi agus dúrthas liom go dtagann an méid sin turasóirí
  ón tSeapáin ar chuairt go dtí an Mall of America, gur gá comharthaí a bheith
  san aerfort dóibh! Dar fia, níl ach 30 slat idir an t-aerfort agus an Mall of
  America, agus téann busanna speisialta idir an t-aerfort, na hóstáin sa cheantar,
  agus an tsiopalann gach cúig nóiméad. Mar sin, is féidir leat a bheith
  i d’óstán agus bualadh ar aghaidh go dtí an tsiopalann taobh istigh d’uair
  an chloig tar éis tuirlingt duit. Agus go deimhin is gnó mór iad na turasóirí.
  Tagann 40% de chustaiméirí na siopalainne isteach as tíortha eile – 16 mhilliún
  duine sa bhliain! Samhlaigh iad sin go léir ag tabhairt cuairte
  ar an Ilac Centre!

  <!–

  –>

  is suntasaí most remarkable
  tuirlingt descent, landing
  is [copula for large equal clauses]
  comhartha sign m4
  as from, made out of
  Seapáinis Japanese
  cuir put chuireas “I put” (Mun.)
  oifig eolais information desk
  dúrthas it was said
  tar come pres tagann
  méid amount, quantity m4
  turasóirí tourists
  need, requirement
  Dar fia By gum
  slat yard [measure]
  óstáin hotels ??
  ceantar district
  bualadh ar aghaidh head on
  clock clock
  gnó business
  cuairt visit f2
  samlaigh imagine
 • Amaidí, Uisceadán agus Miondíoltóirí

  c. 400,000 m2 atá sa tsiopalann atá chomh mór sin go bhfuil páirc
  téama ina lár, áit a mbeadh fuarán agus suíocháin de ghnáth. Seacht n-acra
  atá sa pháirc, atá téamaithe as an mbealach teilifíse Nickelodeon, agus
  a bhfuil rollchóstóirí, roth mór, agus gach aon rud eile ann a d’fheicfeá
  i bpáirceanna siamsaíochta.

  <!–

  –>

  amaid foolish woman f2
  amaidí razzamatazz
  uisceadán aquarium m1
  miondíoltóir retailer m3
  m2 meter2
  chomh
  téama theme
  fuarán fountain
  suíochán seat, sitting, session
  de ghnáth as a rule
  bealach teilifíse television channel
  d’fheicfeá you would see /dekha:/ 2nd pers cond of feic
  páirceanna siamsaíocht leisure parks [amusement park]
 • Tá uisceadán ann freisin, inár féidir leat siúl 100 méadar trí
  thollán gloine a théann isteach trí uisce an uisceadáin. Os do chionn
  siorcanna agus roic nimhe (stingray); timpeall ort turasóirí ag siúl.
  Bhí sé seo ró-aisteach dom, agus b’éigean dom éalú go tapa!

  <!–

  –>

  inár in which
  síul walk
  trí through
  tollán gloine glass tunnel
  siorc shark m3
  timpeall round
  ró-aisteach too strange
  b’éigean dom I had to
  éalú escape
  tapa quick
 • Tá an tsiopalann chomh mór sin go bhféadfá dearmad a dhéanamh
  ar chuspóir na háite: miondíol. Tá 520 siopa san áit, agus rachfainn
  i mbannaí nach mbeadh 520 i lár chathair Bhaile Átha Cliath. Cibé is mian
  leat a cheapadh ann, beidh siopa ann duit, ó shiopa choirníní go siopa
  d’asarlaithe! Tá siopa amháin nach ndíolann ach Lego! Bhí siopa Éireannach,
  fiú amháin (gan arán sóid, faraor, ach lán le seodra, caipíní speice,
  agus le pictiúirí sléibhte). Gan trácht ar na cuairteoirí,
  tá 12,000 fostaithe sa tsiopalann, idir dhíol agus eile, agus níl sos
  ón gclampar ó oscailt na siopalainne ag a deich ar maidin go ham dúnta ag 9.30i.n.

  <!–

  –>

  go bhféadfá that could
  dearmad forgetfulness, negligence, omission m1
  dearmad a dhéanamh ar forget “make forgetting”
  cuspóir aim
  rachfainn i mbannaí I’d bet
  Cibé is mian leat Whatever you’d wish
  ceap think [here] a cheapadh to find
  coirníní beads
  asarlaí sorcerer, conjurer m4
  fiú amháin even
  fardor alas
  seodra jewelry m4
  caipín cap m4
  speice peaked
  sléibhte of mountains
  Gan trácht ar Not to mention
  cuairteoir visitor, tourist m3
  fostaithe employees
  idir dhíol agus eile both sales and others idir “both” here. Note lenition.
  sos ón gclampa break from the tumult
 • Ach d’imigh sin agus tháinig seo. Agus mé ag fánaíocht timpeall
  na háite, thugas faoi deara suíochán greamaithe den bhalla, 10 méadar
  os cionn an fhlúma sa pháirc siamsaíochta. Ealaíon? Níorbh ea, ach stair.
  Tógadh an tsiopalann millteanach seo ar staid chluiche corr na Minnesota Twins,
  agus sa suíochán sin a thit liathróid Harmon Killibrew, imreoir cáiliúil
  do na Twins, nuair a bhuail sé an Home Run ab fhaide a bhuail sé ariamh.
  Go deimhin, 160 méadar uaidh, sa pháirc siamsaíochta chéanna,
  bhí Home Plate na staide san urlár, ónar bhuail Killibrew a bhuille cháiliúil.
  Tá a stáisiún traenach féin ag an tsiopalann. Gan rud ar bith ceannaithe againn,
  agus muid traochta, d’imíomar ar thraein go dtí chathair Mhinneapolis.
  Scéal eile é sin, agus tabharfaidh mé duit é an chéad iarraidh eile.

  <!–

  –>

  fan wait, stay, remain
  fán straying, wandering m1
  ag fánaíocht wandering
  timpeall round, around followed by gen
  thugas faoi deara I noticed
  greamaithe den stuck to
  flúma flume
  ealaín art, science, skill, craft f2 npl íona, gpl íon
  tóg raise, build
  millteanach massive
  staid stadium
  cluiche game
  cluiche corr baseball
  a thit fell
  liathróid ball f2
  imreoir player
  cáiliúil famous
  ariamh never
  uaidh from it
  céanna very, same
  bhuille hit
  traochta exhausted
 • Agus dea-nuacht do thomhaltóirí Mhinnesota – seans maith go mbainfidh
  an Mall of America an chéad áit amach arís i gceannasaíocht na siopalainne –
  táthar ag beartú ‘Mall of America – Céim a Dó.’ Deirtear go dtosóidh an tógáil
  i mbliana.

  <!–

  –>

  dea-nuacht good news
  ceannasaíocht league
  táthar it is pres aut of
  beartú plan
  céim step, degree
  i mbliana this year

A few surviving datives

nominative English genitive dative
Éire Ireland Éireann Éirinn f
cíall sense, sanity, perception, meaning céille céill f2
bean woman mná mnaoi

Cé acu an duine is fearr? Which of them is tha best person /k’e akəb/
fear grinn comedian note the genitive

Copula: Past and conditional

 • Past and conditional forms are the same. You need to use the context.

 • Summary
  Present/Future Past/Conditional
  Statement is ba
  Negative níor
  Question an ar
  Negative Question nach nár
 • Followed by consonants

  Following consonants are lenited. Recall that a lenited f followed by a vowel is treated like a
  vowel. See below.

  Ba bhanaltra í. She was a nurse.
  Níor shagart é. He was not a priest.
  Ar dhoctúir í? Was she a doctor?
  Nár gharda é? Wasn’t he a policeman>?
 • Followed by vowels, or by fh + vowel
  • Ba → B’
  • Níor → Niorbh
  • Ar → Arbh
  • Nár → Narbh

  The bh is always pronounced slender /v’/, even though the vowels are broad.

  B’aisteoir é. He was an actor.
  Níorbh aisteoir é. He was not an actor.
  Arbh aisteoir é? Was he an actor?
  Nárbh aisteoir é? Wasn’t he an actor?

  Also B’fhearr liom, b’fhéidir, 7rl

 • With pronouns
  • No inserted h‘s
  • é, í, iad: Same bh pattern as above
  • With these pronouns ba is not contracted. There is a tendency in speech to
   slip in a little /y/ consonant, so Ba é sounds like Ba dhé….
  • Ar dhochtúir í? Níorbh ea. / Ba ea. Was she a doctor? She was not. / She was.
   Nárbh é Charlie Sheen an t-aisteoir sin? Ba é. / Níorbh é. Wasn’t Charlie Sheen that actor?
   He was. / He was not.
   Nárbh aisteoir é Charlie Sheen? Ba ea! Wasn’t Charlie Sheen an actor? He was!
   Nárbh é Charlie Sheen an t-aisteoir? Níorbh é. Wasn’t Charlie Sheen the actor? He was not.
   Arbh é Pluto an madra? Ba é. Was Pluto the dog? He was.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.