Monday Night Irish Class, March 28, 2011

Irish Class, March 28, 2011

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Márta 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Will passed around a copy of Cén Sórt é?:

A compendium of the varied and vast words in the Irish language to describe different kinds of people. The work was assembled using a wide range of authoritive sources and contains cross-references to these sources. It will be both a source of reference and pleasure for users of the language.

At a glance, most of the “words … to describe different kinds of people” seem to be negative. Looks like fun,
and well worth a few Euros.

mantach gap-toothed, toothless, gapped, indented (a); gap-toothed person (n)
trom heavy
éadrom light (weight) é is a negative prefix
éigin some = éicinté gcinnte
bain…amach reach …, arrive at …
dóigh hope, expectation, confidence
ar ndóigh of course
dóigh burn, sear, scorch v
ciontach guilty (a), culprit (n) m1 as noun
achrann quarrel, strife, tangle m1
dream body of people, group, set m3
whatever, whoever, whichever, whither
céad … eile next …

Mar a Fuair an Duine an Teanga

 1. I dtús an tsaoil, nuair a chruthaigh Dia an domhan chruthaigh sé neamh ‘s réaltaí agus chruthaigh
  sé an duine. Bhí an duine ag dul thart gan smid chainte aige. Ní raibh sé in ann labhairt ar chor ar bith
  mar ní raibh aon teanga aige.

  tús beginning, start, origin
  saol time, life, world m1
  cruthaigh create, form, prove
  neamh heaven, sky f2
  thart round, about, by
  smid breath, puff, word f2
  in ann able to
  labhairt speaking, speech, call

 2. Ach faoi cheann scaithimh thug Dia faoi deara é agus dúirt sé, an bhfuil a fhios agat, go mb’fhearr
  dóibh bheith in ann labhairt. Agus thug sé glaoch do dhuine as gach uile náisiún teacht nó go
  dtabharfadh sé teanga dóibh. Tráthúil go leor, an dtuigeann tú, is é an tÉireannach an chéad duine a
  tháinig i láthair mar bhí an-fhonn cainte air agus nuair a tháinig sé ann is éard a bhí réitithe ag Dia
  tornapa mór agus dúirt sé leis:

  faoi cheann míosa in a month’s time
  uaireanta, scaití sometimes
  scaitheamh while, spell gs scaithimh
  tabhair …. faoi deara notice
  fearr better comp of maith
  go mb’fhearr would be better
  dóibh to/for them do
  bheith being vn of
  glaoch call, calling
  nó go in order to /nu: go:/
  tabhair give cond tabharfadh
  tráthúil timely, opportune, apt
  tháinig came p of tar
  láthair place, spot, site
  fonn desire, inclination
  is éard what é rud
  réitigh level, smooth, prepare v
  tornapa turnip

 3. ‘Gearr anois píosa amach as sin, agus socraigh isteach i do bhéal é,’ a deir sé, ‘a dhéanfas múnla le
  haghaidh do theanga.’ Ní dhearna an tÉireannach ach dhá leath a dhéanamh de agus ghearr sé an píosa
  ab fhearr a bhí istigh ina cheartlár, ghearr sé amach é. Bhí sé á shocrú agus á shníomhachán ‘s ag baint
  písíní agus sliseoigíní de nó go raibh sé chomh snoite agus é ina mhúnla chomh deas. Shocraigh sé
  isteach é is ní raibh deifir ar bith air mar ní raibh aon duine eile ag tuineadh leis. Agus nuair a bhí sé
  sin déanta aige. bheannaigh Dia é agus dúirt sé leis: ‘Anois, tá do theanga agat,’ a deir sé, ‘agus labhair í
  agus coinnigh í an dá lá’s mhairfeas tú.’ Ghlac an tÉireannach buíochas le Dia agus d’imigh sé leis agus
  thosaigh sé á labhairt agus níor dhún sé a bhéal riamh ó shin.

  gearr cut, shorten (v); short, near (a) v here
  amach out
  socraigh settle, calm arrange
  dhéanfas will make dep fut of déan
  múnla mould, cast, form m4
  leath aide, part, half
  ab fhearr that was best p/cond of is fearr
  ceatlár exact center m1
  ghearr sé amach é he cut it out
  socrú settlement, arrangement m4
  sníomhachán pinning
  písíní little pieces
  sliseog chip, shaving
  chomh as so
  snoite shaped, sculpted
  deifir hurry
  tuineadh (act of) pressing, persuading
  beannaigh bless, greet
  coinnigh keep, maintain
  mair live, last, survice dep fut mhairfeas
  glac take, accept
  buíochas thanks
  riamh ever, never
  riamh ó shin ever since

 4. Ach bhí an tÉireannach, an dtuigeann tú, bhí an tús aige. Bhí an teanga ba dheise agus ba
  cheolmhaire agus ba bhlasta agus ba bhinne agus ba bheannaithe dá raibh ar dhroim an domhain aige.

  bhí an tús aige he was first “He had the start”
  deis right
  ba dheise most pleasant
  ceolmhar musical
  blasta tasty
  binn sweet, melodious
  beannaithe blessed, holy
  droim back, ridge
  ar dhroim an domhain aige he was on top of the world “He had the back of the world”
 5. Agus ansin tháinig daoine as tíortha eile. Tháinig an Síneach agus ghearr sé píosa amach é féin
  agus shocraigh sé isteach ina bhéal é. Nuair a bhí sé réitithe aige thug Dia a bheannacht dó agus dúirt
  sé leis: ‘Labhair do theanga anois agus coinnigh í agus bíodh meas agat uirthi,’ a deir sé, agus d’imigh
  an Síneach, ghlac sé buíochas leis agus tá sé féin ag labhairt a theanga riamh ó shin. Agus gach uile
  náisiún eile mar an gcéanna.

  tíortha countries, lands pl of tír
  to/for him do
  bíodh Let it be 3rd p imp of
  meas respect, judge
  céanna same

 6. Ach ba é an Sasanach ansin an duine deireanach a tháinig mar bhí sórt drochamhras éigin aige go
  raibh rud éigin ar bun ag Dia nach raibh ceart agus is é a tháinig sa deireadh, agus nuair a tháinig sé ní
  raibh aon bhlas den tornapa fágtha, ach na sliseoigíní beaga agus na písíní a bhí bainte de na teangacha
  eile uile agus ní raibh aige ach lán a ghlaice den mhangarae a chur siar ina bhéal de na písíní beaga seo.

  sórt sort, kind, variety
  drochamhras misgiving, distrust
  éigin some
  rud éigin something
  bun base, bottom
  go raibh rud éigin ar bun ag Dia nach raibh ceart that something was not right with God
  ní … aon bhlas nothing
  fágtha left
  bainte taken
  lán full
  glac hand, handful
  mangarae huckster’s wares, assorted collection, junk
  siar to the west, back
  de na písíní beaga seo from these little pieces

 7. Bheannaigh Dia é agus dúirt sé leis imeacht agus a theanga a labhairt agus d’imigh. Ghlac sé
  buíochas le Dia agus tá sé á labhairt ó shin. Ach sin é an fáth a bhfuil an teanga Ghaeilge chomh blasta
  agus chomh binn agus nach bhfuil sa teanga Bhéarla ach cinéal mangarae, mar níl inti ach píosa de
  gach uile chineál teanga dá bhfuil sa domhan.

  cinéal kind, species, sort m1

Taispeáin agus Inis — “Show and Tell”

go dtí an ollscoil to college go hollscoil
ba mhó were the most
cruicéad cricket (the game)
criogar cricket (the insect)
Baintear an cloigeann díobh! Off with their heads! “Extract the head from them”

malairt change, alternative, exchange
leisceoir lazy person
saothar work, labor m1
sos rest, break (from work)
is é a mhalairt fíor the opposite is true
cúis cause, reason
easpa lack
Le heaspa a mhalairt lack of an alternative
trócaireach merciful, lenient, compassionate
síth peac
cogadh war
díol payment
need, requirement
fearthainn rain, rainfall f2
dealramh appearance, resemblance, sheen, radiance m1
scamall cloud m1
scuabadh sweeping
milleán blame m1
báire match, contest, goal
mí-ádh bad luck
áirithe certain, particular (a); certainty, certain quantity, allotment (n) f4 as n
urchar cast, shot m1
leisce laziness
cigire inspector m4

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.