Monday night Irish Class, November 15, 2010

Irish Class, November 15, 2010

Rang Gaeilge, 15ú lá Mí na Samhna 2010


<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

prácás hodge-podge, medley, mess m1
praiseach porridge f2
praiseach a dhéanamh de rud to make a mess of something
ina praiseach in a mess
Níl Eoin ann féin inniu. John is sick. “John is not himself today.”

“Show and Tell”

 1. Bímis ag ól “Let us be drinking”

  Trathnóinín fhomhair ar leathtaoibh a róid
  Do dhearcas an óig-bhean mhórthmharach dheas
  Is blasta is cóir do leabhair a beól
  Ó téanam ag ól agus díolfhadsa as.

  (This verse is not easy to translate)

  tráthnóna afternoon, evening
  fómhar autumn
  leathtaobh (one) side m1
  dearc look dhearcas “I looked” (Munster synthetic form)
  an óig-bhean the young woman
  mórth- big = mór
  marach ???
  cóir ustice, equity, due f3
  cóir nearly
  leabhair lithe, pliant also gs of leabhar “book”
  díol sell, pay díolfaidh sé “he will sell”
  dhíolfadh sé “he would sell”

  curfá / “chorus”

  Agus bímis ag ól, ‘s ag ól, ‘s ag ól
  Bímis ag ól is ag pógadh na mban
  Bímis ag ól is ag rince le ceol
  Is nach aoibhinn an gnó bheith á bpógadh gan tart.

  ag pógadh na mban kissing the women gpl of bean
  = mná a phógadh using npl since before the vn
  aoibhinn delightful, blissful
  gnó business
  bheith á bpógadh gan tart being kissed without thirst

  There is another version of the lyrics at Mudcat. There the
  3rd line of the verse begins with comh, which could be a typo for chomh (“as, so”). The 4th has
  díolfhaid-sa rather than díolfhadsa. Both versions have beól in the 3rd line, and the Mudcat
  version repeats the same word in the 3rd verse.

 2. cur lena increase
  ar son for the sake of

 3. Idir
  mhaith agus olc do gach dream i dtoghchán Mheiriceá

  Agus an áireamh ag dul ar aghaidh i rith an ama i roinnt stáit ba léir go mbeidh Teach na Comhdhála
  faoi smacht na bPoblachtach amach anseo ach go bhfuil na Daonlathaigh i ndiaidh a dtromlach sa tSeanad a choinneáil,
  in ainneoin na n-ainneoin.

  dream body of people
  áireamh counting, reckoning
  ag dul ar aghaidh going forward
  i rith in the course of, throughout
  i rith an ama all the time
  roinnt division, distribution f2
  i roinnt stáit in various states
  léir clear, distinct
  go léir wholly, entirely, all
  ba léir it was clear
  go mbeidh that
  comhdháil meeting, convention, congress f3
  smacht rule, control
  amach anseo from here on
  tromlach majority m1
  i ndiaidh after
  deoin intention, will
  de dheoin intentionally, willingly
  de dheoin nó d’ainneoin willingly or unwillingly ain- is a negative prefix
  in ainneoin notwithstanding, in spite of
  in ainneoin na n-ainneoin ???

 4. Donegal Features
  faoi under But, inlike the rest of Ireland, not “about”
  about fán + an
  chan Negative particle =
  chan amháin not only = amháin

  mar sin in that case
  mar sin féin even so
  cuairt a thug visited “gave a visit” (tabhair)
  dhátheangach bilingual
  cothaigh feed, nourish, stir up, promote
  buairt sorrow, vexation f3
  ionam in me i
  s’acu that they have /sakəb/ ← seo acu
  athbheocan revival
  seo againne that we have s’ainne /s’an’ə/


An tAonach: Excerpt C

Note the Munster Verb cheat sheet.

 1. Tá na beithígh bhainne á mbleán agus na ceannaitheoirí ag faire go glic ar an
  steall gheal, te, ag teacht as na siní suaite, barrchaola. Torann úr an bhainne ag titim sa
  soitheach, síos tríd an gcúr. Boladh úr na mbó. Úthanna cruinne, suaite, á bhfolmhú go
  mear. Sine i ndiaidh sine folamh. Climirt i gcanna beag. Ólann na páistí é.

  beithígh cattle
  bainne milk
  bleán milking
  Tá … á mbleán tto its milking
  ceannaitheoir buyer m3
  faire watch f3
  glic clever, shrewd
  steall splash, gush f2 pl steallta
  geal white, bright, pure
  te hot, warm
  sine nipple, teat f4 pl siní
  suaite mixed, exhausted, agitated, kneeded
  barrchaolaigh taper va barrchaol
  torann noise
  úr fresh, new
  soitheach vessel, container m1
  cúr froth, foam m1
  boladh smell m1
  úth udder m3 pl úthanna
  cruinn round a1
  cruinne roundness f4
  folmhaigh empty vn folmhú
  mear quick
  climir strip [milk cow] v2 prs climríonn. vn climirt
  canna can m4

 2. Ceannaitheoirí ag imeacht thart, cruashiúl, bolg orthu, maidí fada, drad oscailte,
  buille anseo, lasc ansiúd, greim ar lag droma. Féach ar na másaí sin. Cé mhéid? An as
  do mheabhair atá tú? Tá an margadh déanta. Cuir ansin í. Buachaill! Níl inti sin ach
  crupach. Budóg, an ea ! Sea. Go deimhin ní hea. Bulán leathadhairce agus tairbhín beag
  na bliana seo. Tairbhín crosach Phaitch Taimín. Níl putóg gabhair aici. Cróilí, chomh
  cróilí le cat. Múchadh agus deargbháitheadh air mar scéal. Gamhain. Taise ar cheithre
  cosa. Ná leag lámh air. Titfidh sé. Cé mhéid? Ní miste liom, bíodh sé agat.

  imigh go, go away
  thart past
  cruashiúl smart pace, shrewd m gs cruashiúil
  bolg stomach, belly
  orthu on them ar
  maide stick m4 pl maidí
  draid grin, grimace f2 gs/pl drad
  buille blow, strike, beat m4
  lasc lash, whip
  ansiúd yonder, there
  greim grip, hold m3
  droim back m3 gs droma
  lag weak
  más buttock, ham, thigh m1 pl mása
  méid amount, quantity
  meabhair mind, memory f
  margadh market, bargain m1
  Buachaill boy m3
  inti in it/her i
  crupach shrunken, stiff-jointed animal or person m
  bodóg heifer = budóg
  Go deimhin certainly
  bulaí bully
  bulán = bullán bullock
  leathadharc one of a pair of horns gs leathadhairce
  tairbhigh benefit, profit
  tairbhín little bull tarbh “bull”
  crosach crossed, crosswise, scarred, grimy
  Phaitch Taimín ????
  putóg gut, intestine f2
  gabhar goat m
  aici at her, she has ag
  Níl putóg gabhair aici. She doesn’t have the guts of a goat.
  cróilí infirmity, bed-ridden state m4
  chomh as, so
  múchadh suffocating, smothering m
  báiteach watery, drowning
  deargbháitheadh very watery dearg is emphatic
  gamhain calf m3
  taise humidity, dampness
  leag knock down, lower, set
  tit fall Titfidh “He/it will fall”
  Cé mhéid? How much?
  Ní miste liom no harm to me ?
  bíodh sé agat let it be 3rd sing imp

 3. Tá gach uile bheithíoch díolta. Ceannach mór agus goile mór ag faire thar lear ;
  ag faire ar na másaí leathana feolmhara, goile Sasanach. Díbirt agus seoladh agus
  tiomáint, ag imeacht suas bóthar an teampaill ghallda, thar ard an chaisil, thar mhóinín
  an rince, go dtí páirc na gcaorach. Isteach leo ar fad ar féarach go maidin. Gach uile
  bheithíoch ceannaithe, díolta; gach uile phus fliuch ag cromadh go santach ar an bhféar
  glas, gach uile theanga gharbh ag casadh go stróiceach. Plaic ! Smailc ! Tá siad ar fad
  díolta. Buailfear go gairid le urchar sa gclár éadain iad, agus déanfar giotaí súmhara dá
  gcuid feola, leis an mbolg Sasanach a líonadh; ach níl fhios sin acusan. Smailc ! Plaic !

  beithíoch beast, animal m1
  ceannach purchase m1
  goile stomach, appetite m4
  faire watch, wake f4
  ag faire expecting
  lear sea m1
  thar lear overseas, abroad
  más buttock, ham, thigh m1 pl mása
  leathan broad
  feolmhar fleshy, fat
  díbirt banishment, expulsion f3
  seoladh direction, course
  teampall church, churchyard
  gallda foreign, English
  caiseal castle, stone fort, wall, boundary wall m1 gs,npl caisil
  móinín grassy patch [in a bog] m
  rince dance m4
  caora sheep gs gpl caorach
  leo with them l3
  isteach into
  féarach pasture m1
  pus moth, snout m1
  crom bend, stoop vn cromadh
  santach greedy, covetous
  féar grass
  glas green
  garbh rough, coarse
  stróic stroke, tear, strip vn stróiceadh
  plaic bite
  smailc gobble
  buail hit, strike fut aut buailfear
  gairid short, near
  urchar cast, shot m1
  clár board, table, flat surface
  éadan front, face m1 gs npl éadain
  clár éadain forehead
  Buailfear go gairid le urchar sa gclár éadain iad They will be hit by a short [range] shot in the forehead
  déan do, make fut aut déanfar
  giota bit, piece m4
  súmhar juicy, succulent
  for his do/de + a
  leis with him, he has le
  líon fill
  acusan at them, they have emphatic
  ach níl fhios sin acusan but they don’t know that

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.