Monday Night Irish Class, October 18, 2010

Irish Class, October 18, 2010

Rang Gaeilge, an 18ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2010

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

“Show and Tell”

“Tá
teipthe ar an ilchultúrthacht” – Merkel
. “Multiculturalism has failed.”

Tá sé ráite ag Seanailéir na Gearmáine, Angela Merkel, gur theip ar iarrachtaí sochaí
ilchultúrtha a thógáil sa Ghearmáin.

It was said by the Chancellor of Germany, Angela Merkel, that
the attempt to build a multicultural society in Germany had failed.

teip fail, failure v, f2
ráite said va of abair
Seanailéir Chancellor Seansiléir ?
iarracht attempt, effort
sochaí society
tóg build, lift, raise vn tógáil

The verbal adjective is like a past participle.

Rinne mé é I did it
Tá sé déanta agam It was done by me
Tá sé ráite agam It was said by me ag is the preposition of agency,
like English “by”
Tá sé ráite liom It was said to me le
Tá sé ráite fúm It was said about me faopi

geallta 7 locht

geallta
geall promise, pledge, wage
gealt lunatic
geallta promised, pledged, destiny, in store for us
Tá carr nua geallta aige dó féin le fada, i.e. tá sé á rá le fada go gceannóidh sé carr dó
féin.
He promised himself a new car for ages, he has been saying for a long time he will buy
a new car for himself.
to him, for him do
Sin é an bás a bhí geallta dó, i.e. a bhí i ndán dó, nó a bhí ag fuireach leis. That was the death that was promised for him, i.e. was destined for him, or was waiting for him
Tá an t-aonach geallta don tseanbhó sin má mhaireann sí leis. The fair is
destined for the old cow if she is living.
Tá luch geallta don chat sin má bhíonn foighid uirthi. The mouse is destined
for the cat if she is patient.
“…if patience is on her.”
Tá bualadh maith geallta dó nuair a rachaidh sé abhaile. A good beating is in store for him when he goes home.
dúinn for us, to us do
eolaí scientist m4 pl eolaithe
bolb caterpillar m1
sioc is sneachta frost and snow
Tá geimhreadh crua geallta dúinn, i.e. tá na heolaithe (nó, b’fhéidir, na boilb) tar éis a rá
gur sioc is sneachta is crua-aimsir atá le bheith againn an geimhreadh seo chugainn.
A hard winter is in store for for us, since [lit “after”] the scientists (or perhaps the caterpillars) are
saying we will have frost and snow and tough weather next winter.

fearg anger f2
tuarastal salary
fuair got p of faigh
pay, wages
Tá fearg orm mar gheall ar go raibh tuarastal mór geallta dom, ach ní bhfuair mé ach
drochpháí.
I am angry because I was to get a big salary, but only got bad pay.
Tá an cailín seo geallta ag an leaid úd. This girl is betrothed to that lad there
An saol atá geallta dom, my allotted span of life
Más é atá geallta dúinn, it it is to be our lot, what is fated for us.

locht
locht fault [n], find fault [v], blame
Nuair a thagann ceannaitheoir ag ceannach capaill, is é an chéad rud a dhéanann sé a
lochtanna a ríomh. Bíonn locht aige ar a chosa, ar a dhroim, ar a cheann is ar a eireaball.
When a buyer comes to buy a horse, the first thing he does is count the faults. There being [possible] faults
with the legs, the back, or the tail
bíonn: pres hab of
chucu to them chuig
Tá daoine ann agus bíonn locht acu ar gach aon rud dá bhfeiceann siad. Ní maith le
siopadóirí iad siúd a theacht isteach chucu.
There are people who find fault with everything they see. The shopkeepers do not like
to see them come in to them
luach price, value
amhras doubt, suspicion m1
éigin some
Nuair a cheannaíonn duine capall breá ar leath a luacha, bíonn amhras aige go mbíonn
locht éigin air.
When a person buys a horse for half its value, that is a suspicion
that it has some fault.
lucht class [of people]
ceird craft
fáil getting vn of faigh
céanna same
saothar work, labor
Bíonn lucht aon cheirde ag fáil lochta ara chéile, i.e. daoine a mbíonn an cheird chéanna
acu, lochtaíonn siad saothar a chéile.
Bíonn an Freasúra sa Dáil ag fáil lochta ar an Rialtas. The opposition in parliament is blaming the government
cáin condemn
Nuair a bhíonn duine ag cáineadh, bionn sé ag ríomh na lochtanna a bhíonn ar dhuine
nó ar rud.
When a person is condemning, he is counting the faults of [another] person or thing.
Nuair a bhíonn duine nó rud gan locht, bíonn sé thar cáineadh. When a person or a thing is without fault, he/it will be criticized for it.
diomailteach wasteful, extravagant
sprionlaithe miserly, mean
Is locht ar dhuine a bheith diomailteach agus is measa de locht air a bheith sprionlaithe.
geitiúil startled [?]
Is locht ar chapall a bheith geitiúil.
aeráid climate
iomarca too much
fearthainn rain, rainfall f2
easpa lack, absence f4
Cad é an locht is mó atá ar aeráid na hÉireann? An iomarca fearthainne is easpa gréine. What is the biggest problem with the climate of Ireland? Too much rain and a lack of sun.
Bíonn sí ag fáil lochta ar ‘chuile dhuine. You find fault “on” someone
Is é sin mo locht air that’s what I find to be wrong with it/him.
Ort féin atá an locht as sin it’s yourself who is to blame for that.
Chuir siad an locht orm faoi, they blamed me for it.
Ná cuir an locht ormsa, Don’t blame me!
Ní léir do dhuine a locht féin, it is hard for a person to see his/her own faults.
Is beag an locht air, it’s good enough.
Ná cuir an locht ar an teachtaire. Don’t blame the messenger
malairt change, alternative, otherwise
cead permission
ceadaigh permit, allow
sonra characteristic, detail m4
cóipeáil copying, duplication
cóipcheart copyright
suíomh site, location, web site
minic often
níos minice/minicí more often
is minice/minicí most often
labhair speak pres. labhríonn
ildaite multicolored
bruach bank [of river], edge m1
bruachbhaile suburb m4

Comparatives and superlatives

We looked at Will’s Summary of Comparative forms

breischéim comparative
sárchéim superlative
comp./sup.
áitiúil local áitiúla
cairdiúil friendly cairdiúla
dathúil colorful, good looking dathúla
stairiúil historic(al), storied stairiúla
cáiliúil famous cáiliúla
spéisiúil interesting, attractive spéisiúla
cóir just, proper, decent córa
socair quiet, still, calm, steady socra
deacair hard, difficult deacra
aisteach peculiar, strange aistí
baolach dangerous baolaí
uaigneach lonely, lonesome, eerie uaigní
iontach wonderful, surprising iontaí
díreach straight dírí
Gaelach Irish Gaelaí
buíoch thankful, satisfied buíthí
imníoch anxious, concerned, diligent imníthí
gnách customary, usual, ordinary gnáthái
spléach dependent, subservient spléathaí
glic clever glice
minic often minice/minicí
ciúin calm, still ciúine
tinn sick tinne
fiáin wild, uncultivated, lawless fiáine
fairsing wide, extensive, ample fairsinge
bán white báine
deas nice deise
ard high airde
ceolmhar musical ceolmhaire
fuar cold fuaire
bog soft, tender boige
dearg red deirge
bocht poor boichte
bodhar deaf bodhaire
ramhar fat, thick raimhre
saibhir rich saibhre
íseal low, low-sized ísle
milis sweet milse
dílis own, genuine, solid, loyal dílse
domhain deep doimhne
crua hard, difficult crua
rua red rua, ruacha [Conn.] natural
dána bold, daring, confident, audacious dána
blasta tasty blasta
cinnte certain, definite cinnte
buí yellow buí
líofa ground, sharpened, fluent, eager, speedy líofa
sásta satisfied, willing, handy sásta
sona happy, fortunate sona
beo living, alive beo, beocha [Conn.]
briste broken briste verbal adjectives do not change
craiceáilte crazy craiceáilte verbal adjectives do not change
álainn beautiful áille
beag little, small
breá fine, excellent breátha
dócha likely, probable dóichí
dona, olc bad, evil measa
fada long faide
fliuch wet fliche
furasta easy fusa [to do]
gearr short, near giorra
maith good fearr
mór big
sean old sine
te hot, warm teo, teocha [Conn.]
tirim dry trioma
geal bright, pure, white gile

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.