Weekend in Winona – Saturday morning and early afternoon

Irish workshop, July 2010

Ceardlann, 17ú lá Mí na Iúil, 2010

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Some details from Gaeltacht Minnesota‘s
Weekend in Winona — Saturday morning and early afternoon

Ar ith tú? Did you eat? No D´
Thug mé an leabhar do Sheáin. I gave the book to Sean.
An é an leabhar a thug mé do Sheáin. Is it the
book I gave to Sean?
Is é an leabhar a thug mé do Sheáin. It is the
book I gave to Sean.
Cá do a thug mé an leabhar? To whom did I give the book?
Ba é Seán.
Cheannaigh mé carr inné ó Mháire. I bought a car
yesterday from Máire.
An gceanníonn tú carr? Are you buying a car?

The past tense. From Friday night:

 • Regular verbs use Ar/Níor/gur/nar
 • Irregular verbs use An/Ní/go/nach
An ndéain siad [go/nach] Did they [not] do…
Ar thit tú [gur/nar] Did you [not] fall …

An modh coinníollach — The conditional mode

 • “be”
  bheinn I would be
  bheifeá You would be
  hheadh sé/sí He/she would be
  bheimis We would be
  bheadh sibh You all would be
  bheidís The would be

 • dún “shut” [1st conjugation]
  dhúnfainn I would shut
  dhúnfá You would shut
  dhúnfadh sé/sé He/she would shut
  dhúnfaimis We would shut
  dhúnfadh sibh You all would shut
  dhúnfaidís They would shut

  buail “hit” [1st conjugation]
  bhuailfinn I would hit
  bhuailfeá You would hit
  bhuailfeadh sé/sí He/she would hit
  bhuailimis We would het
  bhuailfeadh sibh You all would hit
  bhuaifidis They would hit

 • bailigh “gather” [2nd conjugation]
  bhaileoinn I would gather
  bhaileofá You would gather
  bhaileodh sé/sí He/she would gather
  bhaileoimis We would gather
  bhaileodh sibh You all would gather
  bhaileoidís They would gather

An té a bhuailfeadh mo mhadra, bhuailfeadh sé mé féin. [seanfhocal] Who would hit my dog would hit me.
An dtabharfá an leabhar sin dom, más é do thoil é? Would you give that book to me, if you please.
Mholfainn duit an obair a dhéanamh anois. I would advise you to do the work now.
Cé a chennódh an seancharr sin uaitse? Who would by a used [old] car from you?
Cad a dhéanfa dá mbeadh lá saoire agat? What would you do if you had a day off [free]?
“Osclóidh mé an oifig ar a hocht a chlog,” arsa Liam. “I will open the office at 8 o’clock,” said Liam.
Dúirt Liam go n-osclódh sé an oifig ar a hocht a chlog. Liam said he would open the office at 8 o’clock.
“Ní fhaca mé ag an gcruinniú thú,” arsa Nóra le hÚna. “I did not see you at the meeting,” said Nora to Una
Dúirt Nóra le hÚna nach bhfaca sí ag an gruinniú. Nora said to Una she did not see Una at the meeting
“Níor ith mé bia ná níor ól mé deoch ó mhaidin,” arsa ab strainséir “I have not eaten food or drank a drink since
morning,” said the stranger.
Dúirt an strainséir nar ith sé bia ná nár ól sé deoch ó mhaidin. The stranger said he had not eaten food or
drank a drink since morning.

Notes.

 • Object pronouns and adjective generally migrate to the end of a sentence.
 • abair is irregular, hence go/nach.
 • No d’   for past tense following níor/nár.
I would go; you would buy; he would sell; we would see; they would give rachainn; cheanófá; dhíolfadh sé; d’fheicfimis;tharfaidis
Would you come? Would he eat; They would not say [Would they not say?] An dtiocfá? An iosfadh sé? Ní ndéarfaimis? [nach?]
I would advise you to home right now. Mhofainn duit dul abhaile anois díreach.
An honest man would not break his word, would he? Ní bhrisfeadh fearr macánta a fhocal, bheadh
[bhrisfeadh?] sé.
Would you write that down for me, if you please? Scíobhfá é sin síos dom, le do thoil?
You would think that everyone would hear the story. Ba dhóig leat go gcloisfeadh gach duine an scéal.

person (who)
ar feadh an lae all day lone

The conditional is built on the future. It always uses go/nach and eclipses.

future
rachaidh mé I will go
rachaidh tú You will go
rachaidh sé/s/i He/she will go
rachaimid We will go
rachaidh sibh You all will go
rachaidh siad They will go
conditional
rachainn I would go
rachfá You would go
rachadh sé/sí He/she would go
rachaimis We would go
rachadh sibh You all would go
rachaidis They would go

D’fheicimis thú dá mbeifeá ann. We would see you if you would be there. Double conditional
gheobhainn I would get independent

Indirect speech and the copula

 • Present tense: gur and nach, but gurb (usually) before vowels.
 • Past tense: gur and nár, gurbh and nárbh before vowels
Is múinteoir a athair. His father is a teacher
Ní ainmhí mór an coinín. The rabbit is not a large animal
Is é Seán an dochtúir. Sean is the doctor.
is álainn an lá é. It is a lovely day
Is ea/Ní hea It is/It is not
Present
Deir sé gur múinteoir a athair. He says that his father is a teacher
Deir sé nach ainmhí mór an coinín. He says that the rabbit is not a large animal
Deir sé gurb é Seán an dochtúir. He says that Sean is the doctor.
Deir sé gurb álainn an lá é. He says that it is a lovely day
Deir sé gurb ea/Deir sé nach ea He says that it is/It is not
Past
Dúirt sé gur múinteoir a athair. He said that his father is a teacher
Dúirt sé nach ainmhí mór an coinín. He said that the rabbit is not a large animal
Dúirt sé gurb é Seán an dochtúir. He said that Sean is the doctor.
Dúirt sé gurb álainn an lá é. He said that it is a lovely day
Dúirt sé gurb ea/Dúirt sé nach ea He said that it is/it is not

Conditional Clauses with and and mura.

if Possible: Followed by indicative when main clause is in the imperative or indicative.
if Impossible/unlikely: Followed by conditional when main clause is in the conditional
mura if not

Má thagann sé gheobhaidh sé an post. If he comes he will get the position.
Dá tiocfadh sé gheobhadh sé an post. If he had come he would have got the position.

Má tá Gaeilge agat, labhair í. If you have Irish, speak it.
Rachaid mé leat má bhíonn an aimsir go breá. I’ll go with you if the weather is fine.
Má chloisim an scéal inseoidh mé duit é. If I hear the news (story) I’ll tell you.
Mura dtagann sé go luath ná bac leis. If he doesn’t come early, don’t bother with him.
Mura bhfuair sé é go léir, fuair sé cuid de. If he didn’t get it all he got some of it.
Dá gcloisfinn an scéal, d’inseoinn duit é. If I had heard the news I would have told you.
Mura bhfeicfeá é, chreidfeá é. If you would not have seen it, you would not have believed it.

and with the copula

With the copula becomes más in the present and
ba in the past. With the copula becomes
mba.

Ól é más maith leat é. Drink it if you like it.
Ná hól é mura maith leat é. Don’t drink it if you do not like it.
D’ólfa é dá mba mhaith leat é. You would drink it if you had liked it.

Comhrá “Conversation”
Bríd: D’fhág fear an phoist an cárta seo duit, a Thomáis.
Tomás Óg: Domsa! Cé a scríobhfadh chugamsa? Is ó Bhrian Óg Ó Gráda é.
Bríd: Nach deas sin. Cad a deir sé?
Tomás Óg: Deir sé go bhfuil an saol go breá, go mbíonn sé ag snámh agus
bádóireacht agus labhairt na Gaeilge.
Bríd: Cad a deir sé faoina mhuintir? An bhfuil siad go maith?
Tomás Óg: Tá siad go léir a fheabhas. “They are all much better.”
Bríd: An bhfuil aon scéal eile?
Tomás Óg: Seo aguisín [“postscript”] leis an gcárta. Deir sé go bhfuil
súil
[“eye, hope”] aige go bhfuil Bran go maith.

Our assignment was to put all of this into the conditional. The result is rather strange.

Comhrá “Conversation”
Bríd: D’fhácfadh fear an phoist an cárta seo duit, a Thomáis.
Tomás Óg: Domsa! Cé a scríobhfadh chugamsa? Ba ó Bhrian Óg Ó Gráda é.
Bríd: Nach bheadh deas sin. Cad a déarfadh sé?
Tomás Óg: Déarfadh sé go bhfeadh an saol go breá, go mbeadh sé ag snámh agus
bádóireacht agus labhairt na Gaeilge.
Bríd: Cad a déarfadh sé faoina mhuintir? An mbeadh [/me:x/] siad go maith?
Tomás Óg Bheidis go leir ar fheabhas.
Bríd: An mbeadh aon scéal eile?
Tomás Óg: Seo aguisín leis an gcárta. Déarfach go mbeadh súil aige
go mbeadh Bran go maith.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.