Monday Night Irish Class, July 12, 2010

Irish Class, July 12, 2010

Rang Gaeilge, 12 lá Mí na Iúil

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

Some initial conversation about the Summer

rogha choice /rau/
Níl plean samraidh agam. Tá ag déanamh sé mar téim I don’t have a summer plan. I am making it up as I go. [my contribution]

Go Maolaí Air “May he back off”
pt. 5
Scríofa ag Wes Koster

 1. “Lig dom, a thíoránach!” a scairt mé le déistin. “Céard é an diabhal a tháinig ort?!”
  Bhí sé cheana thar fóir, agus mise salach cáidheach sa gclábar. Rinne mé iarracht i mo fhearg
  áladh a thabhairt air; gan rath. Nár thug sé ach céim beag ar chúl uaim, agus bhí mé ar ais sa láib.
  Sheas sé ag gáire ar bharr, agus a mhéar a dhíriú orm. “A bhanbh! Fan thíos mar a bhfuil tú,
  a mhuicín, san áit a oireann duit!”

  lig dom let go of me
  tíoránach tyrant, jerk, creep vocative here(?)
  scairt; ag scairteadh yell; yelling
  déistin horror, disgust
  Céard é an diabhal a tháinig ort?! What the devil came over you? “What is the devil that came on you?”
  tá sé thar fóir It’s out of control “over the edge”
  cheana already
  salach cáidheach filthy dirty
  clábar, láib mud
  iarracht a dhéanamh to try to do
  fearg anger
  áladh a thabhairt ar dhuine lunge at someone “He had only to give a lunge.”
  gan rath without success No need to repeat the verb (bhí)
  Nár … sé ach He only
  céim a thabhairt ar chúl take a step backward thabhairt /hort/
  uaim from me /wem/
  air ais [came] back
  ar bharr orm on top of me
  seas stand
  méar finger a mhéar “his finger”
  dírigh aim, direct
  banbh, muicín piglet, piggy
  mar atá tú .. as you are independent form
  mar a bhfuil tú .. where you are dependent form
  mar a bhí tú .. as you were independent form
  mar a raibh tú .. where you were dependent form
  áit place
  oir do to befit, belong duit not lenited because preceded by n (dental)

  For more on direct and indirect relative clauses see chapters 1 and 4 or Intermediate
  Irish
  .

 2. Ní tharlódh! Ní tharlódh sé seo aríst i gcónaí! Ní bheadh mo shaol cráite aige feasta.
  Ní feasta. Gheobhainn a leithscéal. Sin mo lámh dó ann. Ar cibé dóigh, bhainfeadh mise sin as.
  Fliuchta ‘s stofa le fearg a bhí mé an chuid eile den lá gránna sin, agus níor lig mé
  mo chroí trom a éirí beagáin bhig aríst ach go dtí i ndiaidh an chróntrátha,
  leis an seans go bhfillfeadh an solaisín.

  tarlaigh; ag tarlú happen; happening cond. tharlódh
  arís i gcónaí ever again
  saol life
  cráite ag duine ruined by someone
  Ní bheadh mo shaol cráite aige feasta. My life would not be ruined by him. aige “by him”
  feasta anymore/from now on with neg. verb/with pos. verb
  gheobhainn I would get 1st pers cond of faigh
  leithscéal apology
  sin mo lámh dó ann you have my word [hand] on that.
  cibé whatever, whichever
  ar ndóigh of course
  ar cibé dóigh by whatever means
  bainfidh mé sin as I’ll make him pay for that “extract that out of him”
  fliuchta agus stofa lit. “wetted and stewed”
  an chuid eile de rud the rest of something
  gránna horrid
  níor lig mé I didn’t let
  níor lig mé … ach… I only let ….
  éirigh lighten [here] vn éirí
  beagáin bhig a little bit “even a littls bit”. gen. because obj of vn éirí
  trom heavy
  cróntráth dusk gen because follows i ndiadh
  fill; ag filleadh return; returning

 3. Bhí an oíche sin níos dorcha agus níos dubha ná aon cheann eile na bliana sin.
  Shleamhnaigh mé thar mo thuismitheoirí in a gcodladh, agus amach i dtreo an bhalla chúil.
  Mo dhroim in aghaidh na gcloch caonaigh, agus an taca mo chloiginn á ligean
  le fréamh ramhar amháin an tseanchrainn, mar a d’fhás [mar ar fhás] sí anuas in aice liom,
  shuigh mé féin síos i gcaoi chun go bhféadfadh an fhréamh mé a dhoiléiriú,
  nuair a láithreodh an lóchrainnín. B’in an plean, ar a laghad.

  ná aon cheann eile than any other ceann “one” references oíche
  sleamhnaigh slide, slip, smmoth
  i dtreo in the direction of + gen.
  droim back [anatomical]
  cúil back
  in aghaidh against + gen.
  cloch stone f2 na gloch gpl
  caonach moss m1
  taca base
  taca ligean le rud to lean against something
  cloigeann skull, head
  fréamh ramhar fat root
  fréamh ramhar amhaín one fat root
  fás grow
  in aice liom next to me
  suigh sit, seat /si/
  i gcaoi chun go in a way so as to + eclipsed verb
  bhféadfadh would be able to féad
  doiléirigh; ag doiléiriú obscure; obscuring
  láithrigh appear
  laghad smallness, fewness
  ar a laghad at leadt

 4. Go ham luí domhain a shuigh mé go ceannláidir. Ach an t-oíche,
  i bhfad níos seanchleachta ar a ceannláidreacht, chlóigh sí mé, agus chonacthas dom
  nár dhún mé mo shúile ach le cupla nóiméad. D’oscail mé iad aríst eile le breathnú
  ar an ngealach ag caitheamh solais ar m’aghaidh. Chaith sé gurbh í a breo sin aici,
  do mo mhúscail le geit. Ach fan nóiméad! Níorbh í ceann gealaí an oíche sin, agus an ghealach;
  Ní raibh sí dearg ar dhath! Go díreach ansin roimh mo shrón bhí an lóchrainnín ina foluain.
  Agus nuair a tharraing mé m’anáil isteach le hiontas go tobann, bhí sí imithe de sciotán
  le taobh an bhalla agus isteach i ngág, go díreach mar sin.

  go ham luí domhain into the wee hours lit. “till the time the world lies”
  ceannláidir stubborn
  seanchleachta experienced, practices
  bhfad níos seanchleachta far more experienced
  ceannláidreacht stubbornness
  nár dhún mé mo shúile ach le cupla nóiméad only closed my eyes for a couple minutes narach “only”
  clóigh; ag cló overwhelm, overwhelming
  chonachtas [it] seemed, was seen past aut of feic
  feictear dom it seems to me aut?
  breathnaigh observe, watch
  le breathnú ar an ngealach in order to look at the moon
  arís eile once again
  gealach moon
  caith wear (out), spend, consume
  caitheamh wear, consumption, spending, beaming [here]
  aghaidh face
  chaith sé gurbh é it had to have been, must be that it was
  breo glow
  múscail wake, awake
  le geit with a shock
  níorbh was not neg copula níor
  oíche ghealaí moonlit night
  ceann gealaí moonlit one [night]
  ar dhath in color
  bheidh i bhfoluain be hovering
  tarraing pull, draw, attract
  anáil breath f3
  go tobann suddenly
  imigh go, leave va imithe
  bhí sí imithe she was gone
  de sciotán quickly, suddenly
  le taobh along + gen.
  le taobh an bhalla along the wall
  gág crack, crevice f2
  go díreach mar sin just like that

 5. Choinnigh an breo a dhoirteadh as an ngág idir na clocháin. Bhí mé in ann fheiceáil
  cé acu ar éalaigh sí thríd. Ag múscailt gach splaince misnigh ar fáil dom,
  thug mé spléachadh isteach inti.

  coinnigh; ag coinneáil keep, continue; keeping, continuing
  doirt; ag doirteadh pour; pouring
  clochán stepping stones
  Bhí mé in ann fheiceáil I was able to see
  cé acu which one of them
  éalaigh; ag éalú escape, escaping
  múscail; ag múscailt wake; waking; to muster [here] vn múscailt
  gach splanc every ounce lit. “every spark”
  misneach courage m1 gen. misnigh
  ar fáil dom available to me
  Ag múscailt gach splaince misnigh ar fáil dom Mustering all the courage I had
  inti in it (f) í
  isteach inti into it [the crack]
  spléachadh a thabhairt take a peek

 6. Cén Ghaeilge atá ar “cliffhanger”? :-)>

<!–

–>
<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.