Irish Class, April 27, 2009


Irish Class, April 27, 2009

Rang Gaeilge, 27ú lá mí Aibreáin

Tá orm thú a chloisteáil
I have to hear you.

Modal contruction. thú
rather than because it is not next to a verb.

More on Pronouns as objects of Verbal Nouns

Tá tú do mo chloisteáil.
You are hearing me. Lit. “You are for/at my hearing”

pronoun forms
do mo /gə mə/ L+
do do /gə də/ L+
á ← do + é L+
á
siad á E+
muid/sinn dár E+
sibh do bhur E+

All of these forms are based on do, although in some of them it is hidden. E.g.

ag … é → do … é → dá/dhá /γa:/ → á
do + ár → dár

This construction needs:

 1. Some bare/non-modal form of bí: tá, bhí, beidh, 7rl.
 2. The object must be a pronoun.
 3. A verbal noun, which is in fact a noun, and is treated as such.

Consider “You are at my hearing.” There is a possessive relationship between “my” and “hearing”.
Hence as Gaeilge the verbal noun is in the genitive case.

Tá tú ag ithe dinnéar. You are eating dinner. dinnéar is masculine (m1)
*Tá tú ag ithe é. You are eating it. Wrong!
Tá tú á ithe. You are eating
it.
Correct.
Tá tú ag ithe cáis. You are eating cheese. cáis is feminine (f2). Hence ….
Tá tú á h-ithe. You are eating it
Tá tú ag tógáil dinnéar. You are taking dinner.
Tá tú á thógail. You are taking it.
Tá tú ag tógáil cáis. You are taking cheese.
Tá tú á tógail. You are taking it.

a athair his father
a h-athair her father
a n-athair their father
an t-athair the father

Cleachtadh arís

Aistrígí na habairtí seo go Béarla nó Gaeilge. Cibé is gá.

cleachtadh practise m1
aistrigh translate
abairt sentence f2
cibé whichever
needful
Cibé is gá. Whichever is needed.
pé ar bith whatever (at all)
pé ar bith acu whatever they have

 1. Rinne sibh go maith. Beidh an múinteoir do bhur moladh.

  You did well. The teacher will be praising you.

 2. Thug ár athair [n-athair?] ár gcuid dhinnéir dúinn. Agus anois, Tá sé dár
  gcur i leaba.

  Our father gave our dinner to us. And now,
  he is putting us to bed.

  Tá śe ag cur a pháistí i leaba. He is putting his
  children in bed.
  Tá sé á gcur i leaba He is putting them in bed.
 3. Bhí an t-alt sa nuachtán. Bhí mé á leamh ar maidin díreach.
  The article was in the newsletter. I was reading it just this
  morning.
  <!–

  –>

 4. Chonaic mé é nuair a bhí an buachaill dána do do
  bhualadh.

  I saw it when the bad boy was hitting you.

  nuair atá is correct even though we expect nuair a
  bhfuil
  .

  an uair atá The time that is
  nuair atá when [that]… is a
  in a
  bhí
  “that”
  Cé as Where … from
 5. Cé as na h-úlla? Tá an páiste á dtógáil amach as an mbosca sin
  aige.

  Where are the apples from? The child is taking
  them out of his box [the box he has].

  X sin aige his X The X that he has

  Prepositions and possessives
  clár board m1
  ar chlár on a board
  ar an gclár on the board
  ar mo chlár on my board Possessive
  trumps
  prepositions
 6. Are you following me?
  An bhfuil tú do mo leanúint?
  An bhfuil tú leanúint an cait? Are you following the cat? cait is gs of cat
  Tá an oiche ag leanúint na lae. The night follows the day. lae is gs of
  Tá an oiche á leanúint. The night is following it.
 7. I should eat something.
  Ba chóir/cheart dom rud a ithe.
  [Modal form]

  cóir is stronger than ceart, but not quite “must” (Tá orm)

 8. The students will be buying them.
  Beidh na daltaí á gceannach.
  The student will be buying them. Beidh an dalta á gceannach.
 9. The secretary finished the letter. He was taking it down.
  Chríochnaigh an rúnaí
  a litir. Bhí sé á breachadh síos.

  críochnaigh finish
  rún secret
  rúnaí /ru:ni:/ secretary gs rúnaí npl rúnaithe /ru:ni:/
  breac síos take down [a letter]
  litir letter f, so breachadh is not lenited.
  Ceard atá tú á breachadh síos? What are you writing down?
 10. She washed the towels. Now she’s putting them up.
  Nigh sí na tuáillí. Tá sí a gcur suas anois.

  tuáille towel m4. gs tuáille npl, gpl tuáillí
  nigh wash
 11. I could hear the bells.
  Ba féidir liom na cloig a chloisteáil

  clog bell gs & npl cloig. gpl clog
  clois hear vn cloisteáil

We did not get to the last two in class. Those are strictly my work (i.e. may be wrong).

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.