Iriish Class–Monday Night, November 24, 2008

Irish Class, November 24, 2008

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Rang Gaeilge, 24ú lá Mí na Samhna 2008

Wes was out, so we had a guest instructor, Tom J.

We read one of Aesop’s Fables as Gaeilge.

An Sionnach agus an Chorr Bhán
The Fox and the Stork
Bhí sionnach glic an tráth. Thug sé cuireadh chun béile do chorr bhán ocrach.
‘Lig thusa do scíth. Gheobhaidh mise an bia,’ arsa an sionnach. Shuigh an chorr bhán síos.
Bhí boladh álainn ag teach ón gcistin. ‘Seo,’ arsa an sionnach agus leag sé dhá bhabhla bhreátha
anraith ar an mbord. D’alp an sionnach siar a chuid. Ansin leag sé súil ar an mbabhla eile. Bhí
an chorr bhán i bponc. Bhí a go ró-fhada agus ní raib an babhla domhain go leor.

glic clever, sly
tráth once upon a time
thug gave. p. of tabhair
cuireadh invitation
chun beile to a meal
do chorr bhán to a stork
ocrach hungry
‘Lig thusa do scith Take a break, relax
gheobhaidh /yowə/ will get. Fut. of faigh
arsa says, said
suigh sit
leag set, lay
babhla bowl (m4)
breatha fine (adj.)
anraith soup
alp bolt, devour, gulp
siar down (here, usually “to the west”)
leag sé súil ar he laid eyes on
i bponc in a fix
a gob her beak
domhain deep
D’eitil an chorr bhánn abhaile. Bhí sí ar buile agus bhí ocras fós uirthi.
‘D’imir an sionnach gránna cleas orm is d’ith sé mo dhinear.’ Smaoinigh sí ar sheift.
eitil fly
ar buile angry
imir play
gránna mean, ugly
cleas trick
smaoinigh think
seift plan
ar sheift of a plan
Seachtain ina dhiaidh sin, thug an chorr bhán cuireadh don sionnach.
‘Bhí an t-anraith sin chomh blasta,’ ar sise, ‘go ndearna mé roinnt mé féin.’ Dhoirt sí an t-anraith
in dhá phróca mhóra arda. D’ith sí a cuid go sásta. Ach ní raibh seans ag an sionnach. Bhí
a shrón ró ghearr.
ina dhiaidh sin after that
chomh as, so
go ndearna mé roinnt mé féin that I made some myself [ndearna is past dep. of déan]
doirt spill, pour
próca vase(s), urn(s) m4
a cuid her portion
go sásta happily
ní raibh seans ag an sionnach the fox did not have a chance
a shrón his nose (a “his” lenites.
a “her” does not.)
gearr short
ró-ghearr too short
‘Mo chleas féin a imriodh orm,’ arsa an sionnach agus bhailigh sé leis.

Agus an ceacht…

Fillean an feall ar an bhfeallaire.

imriodh was played. Past.aut. of imir.
Mo chleas féin a imriodh orm My own trick was
played on me
bailigh collect, gather
bhailigh sé leis he went away [abruptly]
Bailigh liom! Go away! [rude]
fill return, turn back, bend
feall deceit, treachery, trick
feallaire deceiver, betrayer, trickster

focail eile — other words
fabhscéal fable
ainmhí animal m4
díoltasach vengeful
an tseachtain seo caite last week
an tseachtain seo chugainn next week
plé discussion, dealings
pléigh plead, discuss, dispute
éist listen, hear
éist le listen to
tábhachtach important
brí meaning, significance, strength (f4 pl bríonna)
cabhraigh help (v)
cabhraigh liom help me
cabhair help, assistance (n)
aithne acquaintance, recognition
Tá aithne agaibh Will We know Will
furasta easy
deacair difficult
bheith vn of
casadh play (music)
Casaim I play
Casann sé he plays
Ní chasaim gléas ceoil I don’t play a musical instrument
(note gen. of ceol)
Taitníonn ceol tíre liom I like country music
Is maith liom ceol a chasadh I like to play music
banna band (music – m)
grúpa group (music)
cór chorus, choir
ceolmhar musical
Tá beirt phaistí agam I have two children
aobhinn delightful
Is páiste aobhinn é A child is a delight [note copula]
Caoilfhionn is ainm do m’inion. Caoilfhionn is the name
of my daughter. (Note mo → m’ before a vowel)
Ronan is ainm do mo mhac. Ronan is the name of my son
Is pian sa thóin é A___. A___ is a pain in the ass.
In class Tom said pian sa tóin, but I think sa forces lenition, e.g. sa ghairdin
“in the garden.”

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.