Rang Gaeilge, 20ú lá mí Aibreáin 2022

Duinnín agus Imleacán Kali (tuilleadh)

Dineen and the navel of Kali (continued)
 • ‘Rugadh agus tógadh Marie i Sr. Cuffe agus is ansin atá cónaí ormsa. Baisteadh Marie i Sráid na mBráithre Bána. Dhein sí a céad chomaoineach ann. Tá ag éirí go maith le Mr. McCausland sa bhanc agus thóg se an teach seo ar cíos anuraidh. Ar ndóigh, ní bheinnse ag seadú anseo ach go bhfuil gá ag Marie le cúnamh agus Mr. McCausland san … ospidéal.’

  ‘Marie was born and raised in Cuffe Street and that is where I live. Marie was baptized in Whitefriars Street. She made her first communion there. Mr. McCausland is doing well in the bank and he rented this house last year. Of course, I wouldn’t be here except that Marie needs help and Mr. McCausland is in the … hospital.’

  comaoineach Communion f
  cíos rent m
  seadú Settlement; stay, wait m
  cúnamh help m

 • Agus ‘ospidéal.’ a rá aici luigh a súil ar an dealbh agus bhris na deora uirthi.
  ‘Sa phríosún atá sé?’
  Sméid sí a ceann.
  ‘Fear lách, uasal, onórach . . .’
  ‘Cad a thug ann é?’
  ‘Botún. Oibríonn Mr. McCausland don Bhanc Impiriúil. Tá sé curtha ina leith gur ghoid sé seoid a bhaineann le Mrs. Delamere-Hunt. Cúisíodh é agus tá sé faoi choinneáil. A Athair, ní ghoidfeadh sé tada.’

  When she said ‘hospital’ she laid her eye on the statue and broke into tears.
  ‘He is in prison?’
  She nodded her head.
  ‘A pleasant, gentle, honorable man.’
  ‘What brought him there?’
  ‘A mistakes Mr. McCausland works for the Imperial Bank. He is accused of stealing a jewel belonging to Mrs. Delamere-Hunt. He was accused and he is under detention. Father, he would not steal anything.’

  Sméid Wink, nod, beckon; sign, signal (with movement of head)
  lách Pleasant, affable, sociable, friendly
  uasal Noble, high-born; gentle, gentlemanly
  onórach Honourable, upright; honoured, esteemed
  goid steal, theft v, f
  seoid jewel
  Cuir i leith attribute, impute, to; charge with
  cúisigh Accuse; charge, prosecute
 • ‘Do ghuí Nollag, go bhfaighfear neamhchiontach é?’ Sméid sí a ceann arís agus d’fhéach sí ar an dealbh:
  ‘Nochtfaidh Dia agua a mháthair bheannaithe fírinne an
  scéil.’

  D’fhéach an Duinníneach thart ar an gcistin ar léir gurbh é an seomra maireachtála é. Ní raibh aon rian den Nollaig air go fóill.


  ‘ ‘Bhfuil sibh ar an ngannchuid, a Mhaggie?’

  ‘Your Christmas prayer, for him to be found innocent?’
  She nodded her head again and looked at the statue:
  ‘God and his blessed mother will uncover the truth of the story.’
  Dineen looked around the kitchen which was clearly the living room. There was no trace of Christmas in it yet.
  ‘Are you in straitened circumstances, Maggie?’

  guí prayer f
  neamhchiontach Not guilty, guiltless, innocent a, m
  nocht Bare, strip, uncover v
  maireachtáil Living, livelihood, subsistence f
  rian Course, path; Mark, trace, track m
  gannchuid
 • ‘Tá dóthain airgid ann chun an cíos a íoc go ceann míosa, buíochas le Dia.’
  ‘Beidh orm bogadh ar aghaidh chuig an chéad teach eile,’ arsa an Duinníneach. ‘Dá bhféadfá an dealbh a fhilleadh i bpáipéar donn, nó a leithéid, ba mhór an gar é.’

  D’imigh Maggie agus tháinig sí ar ais gan mhoill leis an róba bán a bhí feicthe ag an Duinníneach cheana féin.


  ‘Dhein me féin é a chniotáil do bhaiste Mharie. Baisteadh Eliza agus Jenny agus Eddie bocht ann. Ba mhór an onóir é … Is é is feiliúnaí . . .’

  ‘There is enough money to pay the rent for one month,
  thank God.’
  ‘I will have to move on[forward] to the next house,’ said Dinneen. ‘If you could wrap the statue in brown paper, or something like that, it would be a great convenience.’

  Maggie left and returned without delay with the white robe that Dineen himself had already seen.

  ‘I knitted it myself for Marie’s baptism. Eliza and Jenny and poor Eddie were baptized in it. It would be a great honor …. ‘

  cíos rent m
  gar Nearness, proximity
  róba robe m
  feiliúnach Suitable; fitting, fit, becoming
 • D’fhill sí an dealbh ann mar d’fhillfeadh sí leanbh. Chuir sí isteach i mbaclainn an Duinnínigh é agus dhein sí e a thion­lacan go dtí an doras. Bhí na páisti sa halla rompu agus iad ag féachaint ar an Duinníneach go leathansúileach.
  ‘Beidh gach rud ceart go leor,’ ar seisean leo. ‘Tabharfaidh mise slán abhaile é.’

  She wrapped the statue in it like she was wrapping a baby. She put it in Dineen’s bent arm and she escorted him to the door. The children in the hall were in front of them and they were looking at the Dineen wide-eyed.
  ‘Everything will be alright,’ he said to them. ‘I’ll take him home safe.’

  tionlacan Accompaniment, escort
  baclainn bent arm
 • Sios Bóthar Mhacsuel leis, sios Bóthar Ráth Maonais. Ón uair nach raibh lámh le spáráil aige chun a hata a choinneáil socair, bhí air é, bhaint agus é a chor anuas ar an leanbh ina bhaclainn. Shroich sé Stáisiún na bPóilíní i Ráth Maonais mar a raibh a sheanchara, an Cigire Jim Brady, i gceannas. Bhí taithí ag Brady ar nósanna an Duinnínigh agus nior cheistigh sé é i dtaobh na deilbhe, faoina róba bán, a leag sé uaidh go neamhchúiseach ar chathaoir.Down Maxwell Road with it, down Rathmines Road. At the moment he had no hand to spare to keep his hat steady, he removed and twisted it over the baby in his arm. He arrived at Rathmines Police Station where [dependent after mar] his old friend, Inspector Jim Brady, was in charge. Brady had experience with Dineen’s ways and he did not question him about the statue, under its white robe, which he laid on a chair by him without concern.
  spáráil spare, sparing v, f
  socair Quiet, still; calm, unruffled; easy, steady; settled; at rest
  cor turn, twist v, m
  neamhchúiseach Unconcerned; imperturbable.
 • ‘Cad é seo a chloisimse i dtaobh sibh a bheith ag tromaíocht ar chléireach bocht bainc, ón mBanc Impiriúil a bhfuil cónaí air ar Bhóthar Mhacsuel …. McCausland?’
  ‘Henry McCausland,’ arsa an Cigire go séimh. ‘Bhuel, bhuel, nach tú atá chun tosaigh ar gach éinne eile. Ní raibh a dhath faoi sna nuachtáin go fóill. Fáth do spéise, a Athair?’
  ‘Nior dhein sé é.’
  ‘Cá bhfios duit?’
  ‘Chas mé lena chlann.’

  ‘What do I hear about you blaming a poor bank clerk, from the Imperial Bank who lives on Maxwell Road …. McCausland?’
  ‘Henry McCausland,’ said the inspector softly. ‘Well, Well, aren’t you ahead of everyone else. Nothing about him was in the newspapers yet. Why are you interested, Father?’
  ‘He didn’t do it.’
  ‘How do you know?’
  ‘I met his family.’

  tromaíocht (Act of) blaming, censuring; condemnation, censure, denigration
  cléireach clerk
 • ‘Déanta na fírinne, ba mhaith liom féin dá bhféadfá a chruthú nár ghoid sé é, ach tá finné dochloíte amháin ina choinne.’
  ‘Cé sin?’
  ‘É féin.’
  ‘Abair leat.’
  ‘Is baintreach shaibhir i Mrs. Delamere-Hunt. Tá mac amháin aici, fear mór capall agus rásaíochta, Trevor Hunt. Bíonn sé luaite sna nuachtáin go minic, a phictiúr sna hirisí galánta. Is dócha nach bhfaca tú aon cheann díobh san … Coinníonn Mrs. D.-H. a cuid séodra i dtaisce i mbosca sa Bhanc Impiriúil. Is gnáthrud é go dtógfadh sí seoid éigin ar leith amach d’ócáid áirithe agus go gcuirfeadh sí thar n-ais í i ndiaidh na hóicáide ..

  ‘Truth be told, I wish you could prove that he did not steal it, but there is one irrefutable witness against him’
  ‘Who is that?’
  ‘Himself’
  ‘Tell me more’
  ‘Mrs. Delamere-Hunt is a rich widow. She has one son, a great man of horses and racing, Trevor Hunt. He is often mentioned in the newspapers, his picture in the stylish magazines. You probably didn’t see any of them in the … Mrs. D.-H. keeps her jewels stored in a box in the Imperial Bank. It is common that she would take out some special gem for a particular occasion and that she would put it back after the event.’

  cruthú creation, proof, testimony
  finné witness m
  dochloíte Indomitable, invincible, indefatigable, irrefutable
  coinne Tryst, appointment; expectation (of meeting).
  ina choinne sin as against that
  luaigh Mention, cite
  iris Journal, magazine, gazette; Belief, faith, religion; Strap, sling (for carrying) f
  galánta Gallant, fine; grand, beautiful; Elegant, refined; genteel, stylish
  taisce Store, treasure, hoard
  ar leith part, separate; several, distinct; remarkable, special
 • ‘An tseoid a goideadh, an ceann is luachmhaire atá aici. Bhí a hathair in Arm na Breataine san Ind agus thug sé smaragaid mhór mhillteach abhaile leis – seoid a bhfuil na gnáthscéalta piseogacha ag gabháil lei ach nach dtógaimidne anseo aon cheann díobh.’
  ‘Cé na scéalta iad sin?’


  ‘The jewel that was stolen is the most precious she has. Her father was in the British Army in India and he brought home a large monstrous emerald – a jewel that has the usual superstitious stories carried with it but we do not accept any of them here.
  ‘What are those stories?’

  luachmhar Valuable, costly, precious
  smaragaid emerald f
  millteach Destructive; baneful, pernicious
  piseogach Pertaining to, practising, charms or spells; Superstitious
 • ‘Ó, ní chreidfeá cé chomh haonfhoirmeach agus a bhíonn piseoga. Dealbh den Bhandia Kali a bhí i gceist. Imleacán Kali a bhí sa smaragaid. De réir tuairisce, is féidir le bean gheanmnaí é a chaitheamh gan díobháil a tharraingt uirthi féin ach, má léirítear easonóir ar bith don tseoid, agrófar díoltas. Leagfainn geall go bhfuil Mrs. D.-H. chomh geanmnaí le maighdean faoin am seo. Caitheann sí an smaragaid i meall óir, mar bhróiste, ina hucht agus nil aon chaill uirthi, ach í ag oscailt basár agus ag suí ar choistí ar nós an diabhail. Ní Mrs. D.-H. a bhíonn ag teacht agus ag imeacht ón mbanc, de ghnáth, ach Trevor, a mac.Oh, you would not believe how uniform superstitions are. It was a statue of the Goddess Kali. The emerald was the navel of Kali. According to a report, a chaste woman can wear it without bringing an injury on herself but, if any dishonor is shown to the jewel, revenge will be invoked. I would bet Mrs. D.-H. is as chaste as a virgin at this time. She wears the emerald in an orb of gold, as a brooch, on her bosom and she has lost nothing, but opening a bazaar and sitting on committees like the devil. Mrs. D.-H. is not usually coming and going from the bank, but Trevor, her son.
  aonfhoirmeach Of one form, uniform
  piseog charm, spell f
  geanmnaí chaste, pure
  díobháil Loss, deprivation, want; injury f
  léirigh Make clear, explain, illustrate; Beat, beat down, subdue
  easonóir Dishonour; affront, indignity f
  agair plead, entreat, invoke fut aut agrófar
  díoltas Vengeance, revenge m
  maighdean Maiden, virgin f
  meall Ball, globe; Lump, mass m
  bróiste brooch m
  ucht Chest; breast, bosom m
  basár bazaar m
  coiste jury; committee m
 • ‘Maidir le Henry McCausland – Leasbhainisteoir Cúnta é, dála an scéil – tá eochair aige do dhoras an íoslaigh mar a bhfuil na taiscbhoscaí. Tá eochair ag an mBainisteoir atá ar saoire agus ag an Leasbhainisteoir a bhí amuigh ar obair bhaincéireachta. Tháinig Trevor Hunt chuig an mbanc ag a deich ar maidin, ar an tríú la den mhí seo, chun an smaragaid a

  Rang Gaeilge, 20ú lá mí Aibreáin 2022

  Duinnín agus Imleacán Kali (tuilleadh)

  Dineen and the navel of Kali (continued)

 • ‘Rugadhagus tógadh Marie i Sr. Cuffe agus is ansin atá cónaí ormsa. Baisteadh Marie i Sráid na mBráithre Bána. Dhein sí a céad chomaoineach ann. Tá ag éirí go maith le Mr. McCausland sa bhanc agus thóg se an teach seo ar cíos anuraidh. Ar ndóigh, ní bheinnse ag seadú anseo ach go bhfuil gá ag Marie le cúnamh agus Mr. McCausland san … ospidéal.’ ‘Marie was born and raised in Cuffe Street and that is where I live. Marie was baptized in Whitefriars Street. She made her first communion there. Mr. McCausland is doing well in the bank and he rented this house last year. Of course, I wouldn’t be here except that Marie needs help and Mr. McCausland is in the … hospital.’
  comaoineach Communion f
  cíos rent m
  seadú Settlement; stay, wait m
  cúnamh help m

 • Agus ‘ospidéal.’ a rá aici luigh a súil ar an dealbh agus bhris na deora uirthi. ‘Sa phríosún atá sé?’Sméid sí a ceann.‘Fear lách, uasal, onórach . . .’‘Cad a thug ann é?’
  ‘Botún. Oibríonn Mr. McCausland don Bhanc Impiriúil. Tá sé curtha ina leith gur ghoid sé seoid a bhaineann le Mrs. Delamere-Hunt. Cúisíodh é agus tá sé faoi choinneáil. A Athair, ní ghoidfeadh sé tada.’

  When she said ‘hospital’ she laid her on statue and broke into tears.
  ‘He is in prison?’
  She nodded her head.
  ‘A pleasant, gentle, honorable man.’
  ‘What brought him there?’
  ‘A mistakes Mr. McCausland works for the Imperial Bank. He is accused of stealing a jewel belonging to Mrs. Delamere-Hunt. He was accused and he is under detention. Father, he would not steal anything.’

  <tdf
  </tdf

  Sméid Wink, nod, beckon; sign, signal (with movement of head)
  lách Pleasant, affable, sociable, friendly
  uasal Noble, high-born; gentle, gentlemanly
  onórach Honourable, upright; honoured, esteemed
  goid steal, theft v, f
  seoid jewel
  Cuir i leith attribute, impute, to; charge with
  cúisigh Accuse; charge, prosecute

 • ‘Do ghuí Nollag, go bhfaighfear neamhchiontach é?’ Sméid sí a ceann arís agus d’fhéach sí ar an dealbh:
  ‘Nochtfaidh Dia agua a mháthair bheannaithe fírinne an
  scéil.’

  D’fhéach an Duinníneach thart ar an gcistin ar léir gurbh é an seomra maireachtála é. Ní raibh aon rian den Nollaig air go fóill.


  ‘ ‘Bhfuil sibh ar an ngannchuid, a Mhaggie?’

  ‘Your Christmas prayer, for him to be found innocent?’
  She nodded her head again and looked at the statue:
  ‘God and his blessed mother will uncover the truth of the story.’
  Dineen looked around the kitchen which was clearly the living room. There was no trace of Christmas in it yet.
  ‘Are you in straitened circumstances, Maggie?’

  guí prayer f
  neamhchiontach Not guilty, guiltless, innocent a, m
  nocht Bare, strip, uncover v
  maireachtáil Living, livelihood, subsistence f
  rian Course, path; Mark, trace, track m
  gannchuid
 • ‘Tá dóthain airgid ann chun an cíos a íoc go ceann míosa, buíochas le Dia.’
  ‘Beidh orm bogadh ar aghaidh chuig an chéad teach eile,’ arsa an Duinníneach. ‘Dá bhféadfá an dealbh a fhilleadh i bpáipéar donn, nó a leithéid, ba mhór an gar é.’

  D’imigh Maggie agus tháinig sí ar ais gan mhoill leis an róba bán a bhí feicthe ag an Duinníneach cheana féin.


  ‘Dhein me féin é a chniotáil do bhaiste Mharie. Baisteadh Eliza agus Jenny agus Eddie bocht ann. Ba mhór an onóir é … Is é is feiliúnaí . . .’

  ‘There is enough money to pay the rent for one month,
  thank God.’
  ‘I will have to move on[forward] to the next house,’ said Dinneen. ‘If you could wrap the statue in brown paper, or something like that, it would be a great convenience.’

  Maggie left and returned without delay with the white robe that Dineen himself had already seen.

  ‘I knitted it myself for Marie’s baptism. Eliza and Jenny and poor Eddie were baptized in it. It would be a great honor …. ‘

  cíos rent m
  gar Nearness, proximity
  róba robe m
  feiliúnach Suitable; fitting, fit, becoming
 • D’fhill sí an dealbh ann mar d’fhillfeadh sí leanbh. Chuir sí isteach i mbaclainn an Duinnínigh é agus dhein sí e a thion­lacan go dtí an doras. Bhí na páisti sa halla rompu agus iad ag féachaint ar an Duinníneach go leathansúileach.
  ‘Beidh gach rud ceart go leor,’ ar seisean leo. ‘Tabharfaidh mise slán abhaile é.’

  She wrapped the statue in it like she was wrapping a baby. She put it in Dineen’s bent arm and she escorted him to the door. The children in the hall were in front of them and they were looking at the Dineen wide-eyed.
  ‘Everything will be alright,’ he said to them. ‘I’ll take him home safe.’

  tionlacan Accompaniment, escort
  baclainn bent arm
 • Sios Bóthar Mhacsuel leis, sios Bóthar Ráth Maonais. Ón uair nach raibh lámh le spáráil aige chun a hata a choinneáil socair, bhí air é, bhaint agus é a chor anuas ar an leanbh ina bhaclainn. Shroich sé Stáisiún na bPóilíní i Ráth Maonais mar a raibh a sheanchara, an Cigire Jim Brady, i gceannas. Bhí taithí ag Brady ar nósanna an Duinnínigh agus nior cheistigh sé é i dtaobh na deilbhe, faoina róba bán, a leag sé uaidh go neamhchúiseach ar chathaoir.Down Maxwell Road with it, down Rathmines Road. At the moment he had no hand to spare to keep his hat steady, he removed and twisted it over the baby in his arm. He arrived at Rathmines Police Station where [dependent after mar] his old friend, Inspector Jim Brady, was in charge. Brady had experience with Dineen’s ways and he did not question him about the statue, under its white robe, which he laid on a chair by him without concern.
  spáráil spare, sparing v, f
  socair Quiet, still; calm, unruffled; easy, steady; settled; at rest
  cor turn, twist v, m
  neamhchúiseach Unconcerned; imperturbable.
 • ‘Cad é seo a chloisimse i dtaobh sibh a bheith ag tromaíocht ar chléireach bocht bainc, ón mBanc Impiriúil a bhfuil cónaí air ar Bhóthar Mhacsuel …. McCausland?’
  ‘Henry McCausland,’ arsa an Cigire go séimh. ‘Bhuel, bhuel, nach tú atá chun tosaigh ar gach éinne eile. Ní raibh a dhath faoi sna nuachtáin go fóill. Fáth do spéise, a Athair?’
  ‘Nior dhein sé é.’
  ‘Cá bhfios duit?’
  ‘Chas mé lena chlann.’

  ‘What do I hear about you blaming a poor bank clerk, from the Imperial Bank who lives on Maxwell Road …. McCausland?’
  ‘Henry McCausland,’ said the inspector softly. ‘Well, Well, aren’t you ahead of everyone else. Nothing about him was in the newspapers yet. Why are you interested, Father?’
  ‘He didn’t do it.’
  ‘How do you know?’
  ‘I met his family.’

  tromaíocht (Act of) blaming, censuring; condemnation, censure, denigration
  cléireach clerk
 • ‘Déanta na fírinne, ba mhaith liom féin dá bhféadfá a chruthú nár ghoid sé é, ach tá finné dochloíte amháin ina choinne.’
  ‘Cé sin?’
  ‘É féin.’
  ‘Abair leat.’
  ‘Is baintreach shaibhir i Mrs. Delamere-Hunt. Tá mac amháin aici, fear mór capall agus rásaíochta, Trevor Hunt. Bíonn sé luaite sna nuachtáin go minic, a phictiúr sna hirisí galánta. Is dócha nach bhfaca tú aon cheann díobh san … Coinníonn Mrs. D.-H. a cuid séodra i dtaisce i mbosca sa Bhanc Impiriúil. Is gnáthrud é go dtógfadh sí seoid éigin ar leith amach d’ócáid áirithe agus go gcuirfeadh sí thar n-ais í i ndiaidh na hóicáide ..

  ‘Truth be told, I wish you could prove that he did not steal it, but there is one irrefutable witness against him’
  ‘Who is that?’
  ‘Himself’
  ‘Tell me more’
  ‘Mrs. Delamere-Hunt is a rich widow. She has one son, a great man of horses and racing, Trevor Hunt. He is often mentioned in the newspapers, his picture in the stylish magazines. You probably didn’t see any of them in the … Mrs. D.-H. keeps her jewels stored in a box in the Imperial Bank. It is common that she would take out some special gem for a particular occasion and that she would put it back after the event.’

  cruthú creation, proof, testimony
  finné witness m
  dochloíte Indomitable, invincible, indefatigable, irrefutable
  coinne Tryst, appointment; expectation (of meeting).
  ina choinne sin as against that
  luaigh Mention, cite
  iris Journal, magazine, gazette; Belief, faith, religion; Strap, sling (for carrying) f
  galánta Gallant, fine; grand, beautiful; Elegant, refined; genteel, stylish
  taisce Store, treasure, hoard
  ar leith part, separate; several, distinct; remarkable, special
 • ‘An tseoid a goideadh, an ceann is luachmhaire atá aici. Bhí a hathair in Arm na Breataine san Ind agus thug sé smaragaid mhór mhillteach abhaile leis – seoid a bhfuil na gnáthscéalta piseogacha ag gabháil lei ach nach dtógaimidne anseo aon cheann díobh.’
  ‘Cé na scéalta iad sin?’


  ‘The jewel that was stolen is the most precious she has. Her father was in the British Army in India and he brought home a large monstrous emerald – a jewel that has the usual superstitious stories carried with it but we do not accept any of them here.
  ‘What are those stories?’

  luachmhar Valuable, costly, precious
  smaragaid emerald f
  millteach Destructive; baneful, pernicious
  piseogach Pertaining to, practising, charms or spells; Superstitious
 • ‘Ó, ní chreidfeá cé chomh haonfhoirmeach agus a bhíonn piseoga. Dealbh den Bhandia Kali a bhí i gceist. Imleacán Kali a bhí sa smaragaid. De réir tuairisce, is féidir le bean gheanmnaí é a chaitheamh gan díobháil a tharraingt uirthi féin ach, má léirítear easonóir ar bith don tseoid, agrófar díoltas. Leagfainn geall go bhfuil Mrs. D.-H. chomh geanmnaí le maighdean faoin am seo. Caitheann sí an smaragaid i meall óir, mar bhróiste, ina hucht agus nil aon chaill uirthi, ach í ag oscailt basár agus ag suí ar choistí ar nós an diabhail. Ní Mrs. D.-H. a bhíonn ag teacht agus ag imeacht ón mbanc, de ghnáth, ach Trevor, a mac.Oh, you would not believe how uniform superstitions are. It was a statue of the Goddess Kali. The emerald was the navel of Kali. According to a report, a chaste woman can wear it without bringing an injury on herself but, if any dishonor is shown to the jewel, revenge will be invoked. I would bet Mrs. D.-H. is as chaste as a virgin at this time. She wears the emerald in an orb of gold, as a brooch, on her bosom and she has lost nothing, but opening a bazaar and sitting on committees like the devil. Mrs. D.-H. is not usually coming and going from the bank, but Trevor, her son.
  aonfhoirmeach Of one form, uniform
  piseog charm, spell f
  geanmnaí chaste, pure
  díobháil Loss, deprivation, want; injury f
  léirigh Make clear, explain, illustrate; Beat, beat down, subdue
  easonóir Dishonour; affront, indignity f
  agair plead, entreat, invoke fut aut agrófar
  díoltas Vengeance, revenge m
  maighdean Maiden, virgin f
  meall Ball, globe; Lump, mass m
  bróiste brooch m
  ucht Chest; breast, bosom m
  basár bazaar m
  coiste jury; committee m
 • ‘Maidir le Henry McCausland – Leasbhainisteoir Cúnta é, dála an scéil – tá eochair aige do dhoras an íoslaigh mar a bhfuil na taiscbhoscaí. Tá eochair ag an mBainisteoir atá ar saoire agus ag an Leasbhainisteoir a bhí amuigh ar obair bhaincéireachta. Tháinig Trevor Hunt chuig an mbanc ag a deich ar maidin, ar an tríú la den mhí seo, chun an smaragaid a fháil dá mháthair, a bhí ag dul chun loin i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Bhí coinne déanta roimh ré aige.As for Henry McCausland – He is an Assistant Deputy Manager, he has a key for the basement door, where the safe deposit boxes are. The Manager who is on leave and the Deputy Manager who has been out on banking have keys. Trevor Hunt came to the bank at ten in the morning, on the third of this month, to get the emerald for his mother, who was going to lunch in Dublin Castle. He had made an appointment beforehand.
  Maidir As for, as regards
  leas- Vice-, deputy
  cúnamh help m vn cúnta
  Dála an scéil as you have mentioned it, by the way
  íoslach basement m gs,npl íoslaigh
  taisc Lay up, store; hoard v
  baincéireacht (Act of) banking f
  Moon; period, portion of time, … f

 • ‘D’oscail McCausland an t-íoslach agus chuaigh se fad leis an mbosca, le Hunt. Tá na taiscbhoscaí mar a bheadh tarraiceáin i gcófra, iad déanta de chruach agus eochair ag gach éinne dá tharraiceán féin. Choinnigh McCausland súil ghéar ar a raibh ar siúl ag Hunt. D’oscail Hunt an tarraiceán. Tá sort cófra seodra déanta de, trádaire líneailte le veilbhit ina bhun agus spas den mhéid ceart ag gach seoid ar leith. Thóg Hunt an smaragaid as. Chuir sé i bpóca istigh a veiste é agus d’imigh sé.

  ‘McCausland opened the basement and went all the way to the box, with Hunt. The safe deposit boxes are like drawers in a chest, made of steel and every one has its own key. McCausland kept a sharp eye on what Hunt was doing. Hunt opened the drawer. It’s a sort of jewelery chest, a tray lined with velvet on the bottom and a space of the right size for each specific jewel. Hunt took the emerald out. He put it in the inside pocket of his vest and left.

  tarraiceán drawer m
  cófra Coffer, chest; press m
  géar sharp
  Tráidire tray m

 • ‘Bhí an lá mar gach aon lá eile sa bhanc. Bhí ar McCausland dul sios chun an íoslaigh cúpla uair ar ghnóthaí éagsúla. Coinnítear séala an bhainc ann, mar shampla. Ar a trí, i ndiaidh an lóin sa Chaisleán, thug Hunt an smaragaid ar ais. Deineadh mar a deineadh an mhaidin sin ach an uair seo, ar ndóigh, bhí an smaragaid le cur isteach sa tarraiceán. Chuir sé isteach é.

  It was a day like any other day at the bank. McCausland had to go down to the basement a few times on various matters. The seal of the bank is kept there, for example. At three, after lunch at the Castle, Hunt brought the emerald back. It was done as it was done that morning but this time, of course, the emerald was to be put into the drawer. He put it in.

  éagsúil Unlike, dissimilar; Different, various, diverse with pl éagsúla
  séala seal m
  tá … le is … to be intended action

 • ‘Tá McCausland deimhin den mhéid sin. Chonaic sé an smaragaid i láimh Hunt agus é á cur sa bhosca. Chonaic sé a lámh ag teacht amach as an mbosca agus é folamh.’

  ‘Seans ar bith gur shleamhnaigh Hunt siar ina mhuinchille é?’ a d’fhiafraigh an Duinníneach.

  ‘Chuireas an cheist sin ar McCausland. “Bhíos ag faire go géar.” ar seisean. “Nior thóg sé an bróiste amach arís.”. . .


  ‘McCausland is sure of that. He saw the emerald in Hunt’s hand while he was putting it in the box. He saw his hand coming out of the box and it was empty.’
  ‘Any chance Hunt slipped it back into his sleeve?’ asked Dineen.
  ‘I put that question to McCausland “I was watching sharply.” he said. “He did not take the brooch out again”…’

  folamh empty
  sleamhnaigh slip, slide v
  muinchille sleeve f
  bróiste brooch m

 • ‘Bíonn na huaisle bochta faoi bhrú an tráth seo den bhliain. Bhí Mrs. D.-H. le freastal ar shuipéar an oíche sin agus tháinig sí féin isteach sa bhanc díreach roimh am dúnta chun a cuid péarlaí a fháil. Nuair a d’oscail sí an bosca, McCausland taobh lei, lig sí béic aisti a chuala an doirseoir amuigh. Ní raibh an smaragaid ina áit cheart féin sa tarraiceán. Rinneadh[!] cuardach, ar ndóigh. Tógadh an seodra ar fad amach. Tógadh an tarraiceán veilbhite amach. Ní bhfuarthas an smaragaid agus ní bhfuarthas ó shin é. Deineadh[!] cuardach ar ndóigh. Ach, ón uair go ndeachaigh McCausland abhaile dá lón, bheadh deis aige é a chur faoi cheilt lasmuigh ..

  ‘The poor nobility are under pressure at this time of year. Mrs. D.-H. was to attend a supper that night and she herself came into the bank just before closing time to get her pearls. When she opened the box, McCausland beside her, she let out a scream that the doorman heard outside. The emerald was not in its proper place in the drawer. A search was made, of course. All the jewelery was taken out. The velvet drawer was taken out. The emerald was not found and has not been found since then. A search was made of course. But, from the moment McCausland went home for his lunch, he would have a chance to put it under concealment outside …

  tráth Hour; time, occasion; day, period m
  freastal Attendance, service m
  suipéar supper m
  béic Yell, shout f
  doirseoir Door-keeper, (hall) porter m
  cuardach search m
  ó shin since then
  ceilt Concealment f

 • ‘Beirt a chuaigh san íoslach an lá sin agus tá McCausland cinnte nár thóg Hunt é.’

  ‘Cén chaoi a d’osclódh McCausland an bosca agus gan eochair ach ag Hunt?’ a d’fhiafraigh an Duinníneach.

  ‘The two went into the basement and McCausland is sure Hunt did not take it.’
  ‘How would McCausland open the box without the key that Hunt had?’ asked Dineen


 • ‘Is fíor gur ag muintir Hunt amháin a bhí eochair an bhosca ach, ar mhaithe le slándáil, ar mhaithe le héascaíocht i gcás úinéirí a gheibheann bás, tá eochair rúnda a osclóidh gach bosca agus coinnítear an eochair sin sa phríomhoifig i bhfoirgneamh eile. Chaith McCausland tamall ag obair san oifig sin nuair ba chléireach é. D’fhéadfadh, deich mbliana Ó shin, gur chóipeáil sé na heochracha rúnda – cúig cinn ag freagairt do chúig bhrainse an bhainc sa chathair – agus a fhios aige go mbeadh deis aige ceann acu a úsáid lá éigin. Fuair sé an deis.’

  ‘It is true that only the Hunt family held the key to the box but, for the sake of security, for the sake of speed in case the owners die, there is a secret key that will open every box and that key is kept in the head office in another building. McCausland spent some time working in that office when he was a clerk. He could, ten years ago, have been copied the secret keys – five corresponding to the five branches of the bank in the city – knowing that he might have a chance to use one of them someday. ‘

  ar mhaithe le for the good of, for the sake of
  slándáil security f
  éascaíocht peed, expedition; nimbleness, quickness; fluency, ease (of movement, action); readiness, promptness f
  úinéir Owner, proprietor m
  geibheann get var pres of faigh
  rúnda Mystical, mysterious; Secret, confidential
  brainse branch m
  freagairt Answering, answer; Correspondence

 • ‘Ní raibh sa seomra ach an sagart agus d’imigh an t-arán,’ a dúirt O Duinnín.

  ‘A leithéid sin. Lena chois sin, tá fianaise againn ó Miss Petty, duine de na hairgeadóirí, gur chaith McCausland i bhfad níos mo ama san íoslach an lá sin na mar ba ghá.’

  ‘ ‘Bhfuil míniú aige air sin?’

  ‘Deir sé go raibh tinneas cinn air agus gur luigh sé sios tamall ar an urlár thíos, áit chiúin dhorcha.’

  ‘Only the priest was in the room and the bread left/was gone,’ said Dineen.
  ‘Something like that. Along with that, we have evidence from Miss Petty, one of the bankers, McCausland spent much more time in the basement that day than necessary.’
  ‘Does he have an explanation for that?’
  ‘He says he had a headache and lay down for a while on the floor below, a quiet dark place.’

  Lena chois sin along with that
  míniú Explanation, interpretation m

 • ‘Séanann sé gur thóg sé an smaragaid?’

  ‘Séanann.’

  ‘Cá bhfuil cónaí ar Mrs. D.-H.?’

  ‘In aice láimhe, Cearnóg Belgrave.’

  ‘Téimis[1st pers imp] ar cuairt chuici.’

  ‘An dtógfaimid an dealbh linn?’

  ‘An gcuirfeá carr póilíní go Sráid na mBráithre Bána leis agus a rá leo é a leagan sios, go deas discréideach, ina mhainséar?’


  ‘He denies that he took the emerald?’
  ‘Yes.’
  ‘Where does Mrs. D.-H. live?’
  ‘Nearby, Belgrave Square.’
  ‘Let’s visit her.’
  ‘Will we take the statue with us?’
  ‘Would you send a police car to Whitefriars Street and tell them to lay it down, pretty discreetly, in their crib?’

  Séan deny


 • Obair eile

  Bhí sé go deas Karen a fheiceáil ar Youtube. Thaitin físeán Youtube Clisare liom. Thaitin sí liom ag smaoineamh. Rinne mé an chéad dá leathanach den scrúdú. Tríocha a hocht gceist.


  Cathain a théann sibh ar saoire de ghnáth?  Cathain…? When…?
  cuma Shape, form; appearance, look, effect f
  Tá gruaig fhada dhubh air
  An tusa deirfiúr Shorcha? Are you Sarah’s sister?
  Tá an duine is óige trí bliana. The youngest is three years old.
  Cén post atá agat?
  An as Meiriceá tú? Ní hea [???]
  Tá Bernie ina cónaí i Luimneach le sé mhí anuas. Bernie has lived in Limerick for the past six months.
  Tá trí sheomra leapa sa teach.
  Tá agallamh agam an tseachtain seo chugainn
  Briseadh as mo phost mé an tseachtain seo caite. I was fired last week.


  Notaí Faoi Scéal

  Mí chiúin a bhí ann
  Chaith mé go leor ama ar chánacha
  Bhí ceithre phéire foirmeacha ann (SAM agus Minnesota)
  Do Mia agus dom féin
  Do ár mhac is sine
  Do ár mhac is óige
  Tá ár dara mac faoi mhíchumas mór. Our second son is severely disabled.
  Ciste iontaobhais Trust fund
  Tá ciste iontaobhais aige nach mór dó cánacha a íoc freisin He has a trust fund which also must pay taxes
  Rinne cuntasóir foirmeacha an chiste iontaobhais,
  ach bhí orm na seiceanna a scríobh fós.
  An accountant did the trust fund’s forms,
  but I still had to write the checks
  Rinne mé na trí ghrúpa foirmeacha eile mé féin ag baint úsáide as Turbotax. I did the other three groups of forms myself using Turbotax.
  Ní raibh sé deacair, ach d’úsáid sé go leor ama. It was not difficult, but it used a lot of time.
  Nuacht eile
  Tá spéaclaí nua agam
  Táim ag coinneáil an phéire roimhe seo mar chúltaca I am keeping the previous pair as a backup
  Níor athraigh mo shúile mórán an uair seo My eyes did not change much this time
  Ach fuair mé sé phéire níos sine i mo cófra But I found six older pairs in my chest
  Níl siad seo úsáideach domsa
  Thug mé do charthanacht iad

  fháil dá mháthair, a bhí ag dul chun loin i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Bhí coinne déanta roimh ré aige.

  As for Henry McCausland – He is an Assistant Deputy Manager, he has a key for the basement door, where the safe deposit boxes are. The Manager who is on leave and the Deputy Manager who has been out on banking have keys. Trevor Hunt came to the bank at ten in the morning, on the third of this month, to get the emerald for his mother, who was going to lunch in Dublin Castle. He had made an appointment beforehand.

  Maidir As for, as regards
  leas- Vice-, deputy
  cúnamh help m vn cúnta
  Dála an scéil as you have mentioned it, by the way
  íoslach basement m gs,npl íoslaigh
  taisc Lay up, store; hoard v
  baincéireacht (Act of) banking f
  Moon; period, portion of time, … f

 • ‘D’oscail McCausland an t-íoslach agus chuaigh se fad leis an mbosca, le Hunt. Tá na taiscbhoscaí mar a bheadh tarraiceáin i gcófra, iad déanta de chruach agus eochair ag gach éinne dá tharraiceán féin. Choinnigh McCausland súil ghéar ar a raibh ar siúl ag Hunt. D’oscail Hunt an tarraiceán. Tá sort cófra seodra déanta de, trádaire líneailte le veilbhit ina bhun agus spas den mhéid ceart ag gach seoid ar leith. Thóg Hunt an smaragaid as. Chuir sé i bpóca istigh a veiste é agus d’imigh sé.

  ‘McCausland opened the basement and went all the way to the box, with Hunt. The safe deposit boxes are like drawers in a chest, made of steel and every one has its own key. McCausland kept a sharp eye on what Hunt was doing. Hunt opened the drawer. It’s a sort of jewelery chest, a tray lined with velvet on the bottom and a space of the right size for each specific jewel. Hunt took the emerald out. He put it in the inside pocket of his vest and left.

  tarraiceán drawer m
  cófra Coffer, chest; press m
  géar sharp
  Tráidire tray m

 • ‘Bhí an lá mar gach aon lá eile sa bhanc. Bhí ar McCausland dul sios chun an íoslaigh cúpla uair ar ghnóthaí éagsúla. Coinnítear séala an bhainc ann, mar shampla. Ar a trí, i ndiaidh an lóin sa Chaisleán, thug Hunt an smaragaid ar ais. Deineadh mar a deineadh an mhaidin sin ach an uair seo, ar ndóigh, bhí an smaragaid le cur isteach sa tarraiceán. Chuir sé isteach é.

  It was a day like any other day at the bank. McCausland had to go down to the basement a few times on various matters. The seal of the bank is kept there, for example. At three, after lunch at the Castle, Hunt brought the emerald back. It was done as it was done that morning but this time, of course, the emerald was to be put into the drawer. He put it in.

  éagsúil Unlike, dissimilar; Different, various, diverse with pl éagsúla
  séala seal m
  tá … le is … to be intended action

 • ‘Tá McCausland deimhin den mhéid sin. Chonaic sé an smaragaid i láimh Hunt agus é á cur sa bhosca. Chonaic sé a lámh ag teacht amach as an mbosca agus é folamh.’

  ‘Seans ar bith gur shleamhnaigh Hunt siar ina mhuinchille é?’ a d’fhiafraigh an Duinníneach.

  ‘Chuireas an cheist sin ar McCausland. “Bhíos ag faire go géar.” ar seisean. “Nior thóg sé an bróiste amach arís.”. . .


  ‘McCausland is sure of that. He saw the emerald in Hunt’s hand while he was putting it in the box. He saw his hand coming out of the box and it was empty.’
  ‘Any chance Hunt slipped it back into his sleeve?’ asked Dineen.
  ‘I put that question to McCausland “I was watching sharply.” he said. “He did not take the brooch out again”…’

  folamh empty
  sleamhnaigh slip, slide v
  muinchille sleeve f
  bróiste brooch m

 • ‘Bíonn na huaisle bochta faoi bhrú an tráth seo den bhliain. Bhí Mrs. D.-H. le freastal ar shuipéar an oíche sin agus tháinig sí féin isteach sa bhanc díreach roimh am dúnta chun a cuid péarlaí a fháil. Nuair a d’oscail sí an bosca, McCausland taobh lei, lig sí béic aisti a chuala an doirseoir amuigh. Ní raibh an smaragaid ina áit cheart féin sa tarraiceán. Rinneadh[!] cuardach, ar ndóigh. Tógadh an seodra ar fad amach. Tógadh an tarraiceán veilbhite amach. Ní bhfuarthas an smaragaid agus ní bhfuarthas ó shin é. Deineadh[!] cuardach ar ndóigh. Ach, ón uair go ndeachaigh McCausland abhaile dá lón, bheadh deis aige é a chur faoi cheilt lasmuigh ..

  ‘The poor nobility are under pressure at this time of year. Mrs. D.-H. was to attend a supper that night and she herself came into the bank just before closing time to get her pearls. When she opened the box, McCausland beside her, she let out a scream that the doorman heard outside. The emerald was not in its proper place in the drawer. A search was made, of course. All the jewelery was taken out. The velvet drawer was taken out. The emerald was not found and has not been found since then. A search was made of course. But, from the moment McCausland went home for his lunch, he would have a chance to put it under concealment outside …

  tráth Hour; time, occasion; day, period m
  freastal Attendance, service m
  suipéar supper m
  béic Yell, shout f
  doirseoir Door-keeper, (hall) porter m
  cuardach search m
  ó shin since then
  ceilt Concealment f

 • ‘Beirt a chuaigh san íoslach an lá sin agus tá McCausland cinnte nár thóg Hunt é.’

  ‘Cén chaoi a d’osclódh McCausland an bosca agus gan eochair ach ag Hunt?’ a d’fhiafraigh an Duinníneach.

  ‘The two went into the basement and McCausland is sure Hunt did not take it.’
  ‘How would McCausland open the box without the key that Hunt had?’ asked Dineen


 • ‘Is fíor gur ag muintir Hunt amháin a bhí eochair an bhosca ach, ar mhaithe le slándáil, ar mhaithe le héascaíocht i gcás úinéirí a gheibheann bás, tá eochair rúnda a osclóidh gach bosca agus coinnítear an eochair sin sa phríomhoifig i bhfoirgneamh eile. Chaith McCausland tamall ag obair san oifig sin nuair ba chléireach é. D’fhéadfadh, deich mbliana Ó shin, gur chóipeáil sé na heochracha rúnda – cúig cinn ag freagairt do chúig bhrainse an bhainc sa chathair – agus a fhios aige go mbeadh deis aige ceann acu a úsáid lá éigin. Fuair sé an deis.’

  ‘It is true that only the Hunt family held the key to the box but, for the sake of security, for the sake of speed in case the owners die, there is a secret key that will open every box and that key is kept in the head office in another building. McCausland spent some time working in that office when he was a clerk. He could, ten years ago, have been copied the secret keys – five corresponding to the five branches of the bank in the city – knowing that he might have a chance to use one of them someday. ‘

  ar mhaithe le for the good of, for the sake of
  slándáil security f
  éascaíocht peed, expedition; nimbleness, quickness; fluency, ease (of movement, action); readiness, promptness f
  úinéir Owner, proprietor m
  geibheann get var pres of faigh
  rúnda Mystical, mysterious; Secret, confidential
  brainse branch m
  freagairt Answering, answer; Correspondence

 • ‘Ní raibh sa seomra ach an sagart agus d’imigh an t-arán,’ a dúirt O Duinnín.

  ‘A leithéid sin. Lena chois sin, tá fianaise againn ó Miss Petty, duine de na hairgeadóirí, gur chaith McCausland i bhfad níos mo ama san íoslach an lá sin na mar ba ghá.’

  ‘ ‘Bhfuil míniú aige air sin?’

  ‘Deir sé go raibh tinneas cinn air agus gur luigh sé sios tamall ar an urlár thíos, áit chiúin dhorcha.’

  ‘Only the priest was in the room and the bread left/was gone,’ said Dineen.
  ‘Something like that. Along with that, we have evidence from Miss Petty, one of the bankers, McCausland spent much more time in the basement that day than necessary.’
  ‘Does he have an explanation for that?’
  ‘He says he had a headache and lay down for a while on the floor below, a quiet dark place.’

  Lena chois sin along with that
  míniú Explanation, interpretation m

 • ‘Séanann sé gur thóg sé an smaragaid?’

  ‘Séanann.’

  ‘Cá bhfuil cónaí ar Mrs. D.-H.?’

  ‘In aice láimhe, Cearnóg Belgrave.’

  ‘Téimis[1st pers imp] ar cuairt chuici.’

  ‘An dtógfaimid an dealbh linn?’

  ‘An gcuirfeá carr póilíní go Sráid na mBráithre Bána leis agus a rá leo é a leagan sios, go deas discréideach, ina mhainséar?’


  ‘He denies that he took the emerald?’
  ‘Yes.’
  ‘Where does Mrs. D.-H. live?’
  ‘Nearby, Belgrave Square.’
  ‘Let’s visit her.’
  ‘Will we take the statue with us?’
  ‘Would you send a police car to Whitefriars Street and tell them to lay it down, pretty discreetly, in their crib?’

  Séan deny

 • Obair eile

  Bhí sé go deas Karen a fheiceáil ar Youtube. Thaitin físeán Youtube Clisare liom. Thaitin sí liom ag smaoineamh. Rinne mé an chéad dá leathanach den scrúdú. Tríocha a hocht gceist.


  Cathain a théann sibh ar saoire de ghnáth?  Cathain…? When…?
  cuma Shape, form; appearance, look, effect f
  Tá gruaig fhada dhubh air
  An tusa deirfiúr Shorcha? Are you Sarah’s sister?
  Tá an duine is óige trí bliana. The youngest is three years old.
  Cén post atá agat?
  An as Meiriceá tú? Ní hea [???]
  Tá Bernie ina cónaí i Luimneach le sé mhí anuas. Bernie has lived in Limerick for the past six months.
  Tá trí sheomra leapa sa teach.
  Tá agallamh agam an tseachtain seo chugainn
  Briseadh as mo phost mé an tseachtain seo caite. I was fired last week.


  Notaí Faoi Scéal

  Mí chiúin a bhí ann
  Chaith mé go leor ama ar chánacha
  Bhí ceithre phéire foirmeacha ann (SAM agus Minnesota)
  Do Mia agus dom féin
  Do ár mhac is sine
  Do ár mhac is óige
  Tá ár dara mac faoi mhíchumas mór. Our second son is severely disabled.
  Ciste iontaobhais Trust fund
  Tá ciste iontaobhais aige nach mór dó cánacha a íoc freisin He has a trust fund which also must pay taxes
  Rinne cuntasóir foirmeacha an chiste iontaobhais,
  ach bhí orm na seiceanna a scríobh fós.
  An accountant did the trust fund’s forms,
  but I still had to write the checks
  Rinne mé na trí ghrúpa foirmeacha eile mé féin ag baint úsáide as Turbotax. I did the other three groups of forms myself using Turbotax.
  Ní raibh sé deacair, ach d’úsáid sé go leor ama. It was not difficult, but it used a lot of time.
  Nuacht eile
  Tá spéaclaí nua agam
  Táim ag coinneáil an phéire roimhe seo mar chúltaca I am keeping the previous pair as a backup
  Níor athraigh mo shúile mórán an uair seo My eyes did not change much this time
  Ach fuair mé sé phéire níos sine i mo cófra But I found six older pairs in my chest
  Níl siad seo úsáideach domsa
  Thug mé do charthanacht iad
 • Leave a Reply

  Please log in using one of these methods to post your comment:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.