Rang Gaeilge, 25ú lá Mí na Bealtaine 2021

Duinnín agus an Bhadhbh (tuilleadh)

 • Tháinig Dínny amach ón gcuilinn agus a lámha san aer.

  ‘Tá drochbhail ar na créatúirí istigh ansin.’ ar seisean.

  ‘Ná bog,’ arsa Jeremiah leis agus, gan béal an ghunnáin a bhogadh, chúlaigh sé gur thug sé stracfhéachaint ar a raibh istigh i gcairt Dinny.

  ‘Boscaí folmha agus beart sac. Sin uile atá ann,’ arsa Dinny.

  Chinntigh Lowney nach raibh Dinny armtha.

  ‘Suigh id chairt go nglaofaidh mé ort ‘

  Chrom an tAthair P’ádraig athuair ar an mbeirt a bhí ceangailte a scaoileadh saor.

  ‘Bhí tú ag súil go mbeadh gunnaí sa chairt?’ ar seisean le Lowney.

  Dinny came out from the holly with his hands in the air.

  ‘The creatures in there are in bad shape.’ he said.

  ‘Don’t move,’ Jeremiah said to him and, without moving the mouth of the revolver, move back to take a cursory glance at everything that what was in Dinny’s cart.

  ‘Empty boxes and a bundle of sacks. That’s all there is,’ said Dinny.

  Lowney made sure Dinny was not armed.

  ‘Sit in your cart until I call you’

  Fr. Patrick bent over the two that were tied up to release them.

  ‘You were expecting guns in the cart?’ he said to Lowney

  cuileannhollym gs cuilinn
  drochbhailBad condition; bad circumstances
  cúlaighBack, move back; reverse, retreat
  strac- = srac- Cursory, sketchy, slight
  féachaintlook, glance; appearance; aspect; trial, test; taste, small portionf
  beartbundle,
  sacsackm
  CinntighMake certain; confirm, assure
  id = i do
  athuairAgain, a second time
  scaoilLoose(n), release, discharge; Undo, untie, unfasten

 • ‘ ‘Bhfuil beart ar bith ar siúl sa tír seo nach bhfuil ladhar agat ann?’ arsa Lowney agus níor le teann measa é. ‘Is cuimhin liom gur thug tú cúnamh beag éigin dom nuair a rinneadh dúnmharú ar Charlemont Mall, ach fan amach ón gcás seo. Tá boladh gunpowder air.’

  ‘Braithim go bhfuil dul amú ort, Jeremiah, a[?] chuid. Ní dóigh liom go bhfuil gunnaí ar bith sa timpeall. Bi cúramach nó beidh tú id staic mhagaidh ag an gCigire Smythe.’

  Don chead uair, tháinig cuma na héiginnteachta ar Lowney.

  ‘Is there any bundle in the country that you do not have a piece of?’ said Lowney with no respect. ‘I remember you gave me a little help when there was a murder in Charlemont Mall, but stay away from this case. It has the smell of gunpowder.’

  ‘I feel you are mistaken, Jeremiah, my good fellow. I don’t think there are any guns around. Be careful or you will be the laughing-stock of Inspector Smythe.’

  For the first time, a look of uncertainty came on Lowney.

  beartbundle,
  ladharSpace between toes or fingers; handfulf
  amúWasted, in vain; astray, mistaken
  staicstake, post; stock; butt; stumpf
  magadh mocking; mockery, ridicule; jokingm
  staic mhagaidhlaughing-stock
  cigireinspector
  id = i do
  éiginnteachtUncertainty, indefiniteness; vagueness, ambiguity; indecisionf

 • ‘An Constábla Osborne anseo a chuir [dir relative] ar an eolas muid. Bailíonn Fox boscai ón traein agus ceileann sé anseo iad. Tagann Jenkins ó Ghleann Darach fána gcoinne. Is reibiliúnaí aitheanta é Fox. Tá fianaise againn go … Ó, ná bac. Fill ar Ráth Droma agus beir leat Fox.’

  Scaoil an tAthair Pádraig na ceangail deiridh agus thit na fir, duine ar dheis duine ar clé [note inconsistent lenition–but this is a set phrase].

  ‘Éirígi!’ a bhéic Lowney.

  ‘Constable Osborne here informed us. Fox collects boxes from the train and hides them here. Jenkins from Glen Dara comes down to meet them/pick then up. Fox is a known rebel. We have evidence that … Oh, don’t bother. Return to Rathdrum and bring Fox with you.’

  Father Patrick untied the last knots and the men fell, one on the right, one on the left.

  ‘Get up!’ shouted Lowney

  ceilConceal; suppress, withhold
  fánaDownward slope, declivityf
  coinneapppointment; expectation (of meeting)
  reibiliúnach Rebellious
  fianaisefianaise

 • Chorraigh póilín amháin.

  ‘An Constábla Saunders, ag tuairisciú,’ ar seisean. ‘Tháinig an Constábla Osborne agus mé féin anseo, mar a treoraíodh dúinn, ag breacadh an lae agus chuamar ar dualgas taobh thiar den chrann cuilinn seo ar a dtugtar, go coitianta,
  Baughman’s Bush. An treoir a bhí againn ná go ngabhfaimis Jenkins dá dtiocfadh sé anseo.’

  ‘Agus, ina ionad sin, luigh sibh sios go gceanglódh sé sibh.’

  ‘Foighid ort go fóill, Jeremiah,’ arsa an tAthair Pádraig. ‘Tá an Constábla Osborne leonta. Tá cnapán chomh mór le meacan buí ar chúl a chinn.’

  One policeman stirred.

  ‘Constable Saunders, reporting’, he said. ‘Constable Osborne and I came here, as we were directed, at daybreak and we went on duty behind this holly tree, commonly known as Baughman’s Bush. ‘The directions we had were that we would catch Jenkins if he came here.

  ‘And instead, you laid down and let him tie you up.’

  ‘Be patient yet, Jeremiah,’ said Father Patrick. ‘Constable Osborne is wounded. There is a lump as big as a carrot[?] on the back of his head.’

  corraighMove, stir
  tuairiscigh
  treoraighlead, guide, direct
  chuamarwe wentp of téigh
  dualgas Natural right, due; duty
  crann cuilinnholly-tree
  coitiantacommon
  treoirguidance, directionf
  ionadplace; mark, tracem
  cnapánlumpm

 • ‘Ar chúl mo chinnse freisin,’ arsa an Constábla Saunders. ‘Bhíos ag caint leis an gconstábla Osborne agus muid faoin gcrann. Ní cuimhin liom aon ní eile gur dhúisíos[?], ceangailte.’

  ‘An
  Baughman a d’ionsaigh sibh, is dócha,’ arsa Lowney go searbh.

  ‘Cé eile?’ arsa Saunders.

  Chonaic sé an straois feirge ar aghaidh Lowney agus ar[with emphatic forms rather than arsa] seisean faoi dheifir.

  ‘An
  Baughman, sin leasainm atá ag na daoine ar Tom Jenkins.’

  ‘On the back of my head also,’ said Constable Saunders. ‘I was talking to constable Osborne and we were under the tree. I don’t remember anything else until waking, tied up.’

  ‘The Baughman attacked you, likely,’ said Lowney sourly.

  ‘Who else?’ said Saunders.

  He saw the frown on Lowney’s face and said in a hurry.

  ‘The Baughman, that’s the nickname people have for Tom Jenkins.’

  ionsaighAdvance upon, attack
  searbhBitter, sour, acid
  straoisGrin, grimace
  leasainmnickname

 • ‘Chnag sé sibh. Cheangail sé sibh agus chuir sé rabhadh chuig Fox.’

  Bhí an tAthair Pádraig ag útamáil thart ag breathnú ar an bhféar, ar an láib agus ar chlocha an bhóithrín.

  ‘Fillígí ar an mbeairic,’ arsa Lowney leis na constáblaí agus é sáraithe.

  ‘Ní dócha gur féidir leo siúl go fóill,’ arsa an Duinníneach. ‘Táim féin ar mo shlí go hArd Sionna, an teach mór atá idir an crosaire thíos agus Láithreach.’

  ‘Áit Alfred Woodley,’ arsa Lowney. ‘Fear macánta é. Ní bheadh aon bhá aige siúd le camastaíl.’

  ‘He struck you. He bound you and gave a warning to Fox.

  Fr. Patrick was pottering around looking at the grass, at the mud and the stones of the country lane.

  ‘Return to the barracks,’ Lowney said to the constables exhausted.

  ‘They probably can’t walk yet,’ said Dineen. ‘I myself am on my way to Ard Shannon, the large house between the crossroads below and close by[?]’

  ‘The house of Alfred Woodley,’ Lowney said. ‘Honest man. He would have no liking there for crookedness’

  cnagknock, strike
  rabhadhWarning, forewarningm
  útamáil (Act of) fumbling, groping, bungling; (act of) potteringf
  láibmud, miref
  laithreachPresent, immediate
  laithreachRuined site, ruin; trace, imprintm
  macánta Childlike; gentle, meek, mild; honest
  Sympathy, liking
  camastaílCrookedness; fraud, dishonestyf

 • ‘Tabharfaidh Dinny síob go hArd Sionna dom. Má chuirimid an bheirt bhocht leonta seo sa chairt, ar na saic, beidh siad ceart go leor go sroichfimid Ard Sionna agus is cinnte go gcuirfear cóir ansan orthu.’

  Rinneadh amhlaidh.

  ‘B’fhéidir gurab é do leas é gur sheol an Bhé go
  Baughman’s Bush mé, Jeremiah. Luaigh tú ó chianaibh, boladh gunpowder. Boladh eile ar fad atá san áit seo.’

  D’fhéach Lowney air go géar. Cé go mb’fhearr leis an sioc ná an Duinnincach, bhí a fhios aige gurbh fhiú éisteacht leis.

  ‘Dinny will give me a lift to Ard Shannon. If we put these two poor wounded people in the cart, on the sacks, they will be well enough until we reach Ard Shannon and will certainly be put to right there.’

  This was done.

  ‘Perhaps it is in your interest that the woman/muse sent me to Baughman’s Bush, Jeremiah. You mentioned a while ago, a smell of gunpowder. There is a very different smell in this place’

  Lowney looked at him sharply. Although he preferred the frost/the devil to Dineen, he knew it was worth listening to him.

  amhlaidhthus, so
  leas Good, well-being, benefit, interestm
  seolsail; course, directionm
  seolsail; send, direct, guide; address
  woman, maiden/muse
  luaighmention, cite
  leontawounded

 • ‘Ná scríobh do thuairisc ar an eachtra go fóill,’ a chomhairligh an Duinníneach agus iad ar tí imeachta.

  ‘Giddyup Peo!’ arsa Dinny.

  Rinne Peo an turas síos an cnoc go teaspúil agus ní raibh sé dorcha go fóill nuair a stop an chairt ar an gcuar leathan gairbhéil os comhair dhoras an tí mhóir.

  ‘Fanaigí anseo,’ arsa an Duinnineach. ‘Breathnóidh mé an abhainn sula rachaimíd ina cuilithe,’ agus chnag sé ar an doras.

  Cailín tuaithe a d’fhreagair é. Nuair a chuir sé é féin in aithne, thug sí isteach sa pharlús é agus chuaigh sí faoi choinne Jessica, Mrs. Alfred Woodley. neacht a sheanchara Mona Perkins.

  ‘Don’t write your report on the incident yet,’ advised Dineen when they were about to leave.

  ‘Giddyup Peo!’ said Dinny.

  Peo made the trip downhill in high spirits and it was not yet dark when the cart stopped on the wide gravel curve in front of the door of the mansion.

  ‘Stay here,’ said Dineen, ‘I will look before we leap,’ and knocked on the door.

  Á country girl/servant girl answered it. When he introduced himself, she took him into the parlor and went to fetch Jessica, Mrs. Alfred Woodley, niece of his old friend Mona Perkins

  comhairlighAdvise, counsel
  ar tí imeachtabout to leave
  cuarcurve; hoop, circlem
  leathanbroad, wide
  teaspúilComfortably circumstanced, well off; Full of animal spirits, exuberant;Uppish, arrogant; Wanton, lewd.
  gairbhéalgravelm
  abhainnriverf
  cuilitheEddying current; vortex; center, coref
  Chuaigh sí faoi choinne XShe went to fetch X

 • ‘Feicim tréithe Mhona id cheannaithe, a thaisce, agus an chroíúlacht is dual dod mhuintir id shúile,’ ar seisean nuair a tháinig bean bheag spideoigiúil isteach agus a haghaidh ar lasadh le fiosracht agus fáilte, ‘… agus is maith san,’ lean an Duinníneach air, ‘mar tá cairt lán trioblóide amuigh ar an ngairbhéal agus mise a thug anseo chugat é.’

  ‘Sin é Dinny Joe Fox agus a jennet, Peo,’ arsa Jessica agus i ag feachaint trín bhfuinneog.

  ‘Agus tá beirt chonstábla sa chairt agus [?].’

  ‘I see traits of Mona in your face, my dear, and the kindness that is natural of your people in your eyes,’ a little robin-like woman came in and her face was lit with curiosity and welcome, ‘. . . and that is good,’ Dineen continued, ‘as there is a cart full of trouble out on the gravel and I brought it here to you.’

  ‘That is Dinny Joe Fox and his jennet, Peo,’ said Jessica when she was looking through the window.

  ‘And two constables in the cart that need bandages and ointment and a gentle hand of an honest woman.’

  ceannaithe = ceannaghaidhfeature (of face)f
  tréithtraitf
  croíúlachtHeartiness; cordiality, cheerfulnessf
  duallock, tressm
  dualnative, naturala
  dod = do do
  spideogrobinf
  fiosrachtInquisitivenessf
  bindealánbandagem
  ungadhointment, salvem
  cneastahonest, sincere; decent, seemly

 • ‘Cuirfidh Miss Walsh cóir orthu. Banaltra na leanat í. 5uigh síos, a Athair. Déanfaídh mé na socruithe cuí. Beidh dinnéar agat linn, nach mbeidh? Beidh an Ministir agus Mrs. Smallman inár dteannta, agus beirt de na Misses Wilson atá ar cuairt.’

  ‘Ó, ni chuimhneoinn air. Siúlfaidh mé go Gleann dá Loch agus gheobhaidh mé lóistín agus dinnéar sa Royal.’

  ‘Fanfaidh tú linn don oíche. Is mó scéal atá inste[?] ag m’aintín Mona dom id thaobh. Tugann si Robin Hood Átha Cliath ort.’

  ‘Dia ár sábháil!’

  ‘Miss Walsh will treat them rightly. She is a nurse for the children. Sit down, Father. I will make the proper arrangements. You’ll have dinner with us, won’t you? The Minister and Mrs. Smallman along with us and the two Misses Wilson are visiting.’

  ‘O, I wouldn’t think of it. I will walk to Glendalough and I will get accommodation and dinner in the Royal.

  ‘You will stay with us for the night. My aunt Mona has told me many stories about you. She calls you Robin Hood of Dublin.’

  ‘God save us! ‘

  socrúsettlement, arrangementm
  cuífitting, proper
  teanntaStrait, difficulty, predicamentm
  i dteanntaalong with, in addition t
  cuimhnighremember, consider, think

 • Bhrostaígh Jessica amach as an seomra agus, cúpla nóiméad ina dhiaidh sin, chonaic an Duinníneach duine de na seirbhísigh fhireanna ag caint le Dinny. Chuala sé ‘Giddyup Peo!’ uaidh agus bhog an chairt agus a raibh ann í dtreo chúl an tí.

  Thug an tAthair Pádraig súil thart ar an seomra. Bhí an áit cóirithe go faiseanta. Bhí tugtha faoi ndeara[eclipsis unusual] aige ar a shlí isteach go raibh tailte Ard Sionna gan smál. Thaitin Jessica leis. Bhi súil aige nach ar mhaithe le hairgead cothabhála Ard Sionna a phós sí. Thuig sé ar ball beag nár ghá dó a bheith buartha. Fear ar fónamh ab ea Alfred Woodley dá bhfeadfá cúlra cathrach, ceartchreidmheacht, agus mór-is-fiú-achas áirithe a mhaitheamh dó.

  Jessica hurried out of the room and, a few minutes after that, Dineen saw one of the servant-men talking to Dinny. He heard ‘Giddyup Peo!’ and the cart and all that was in it moved in the direction of the back of the house.

  Father Patrick looked around the room. The place was fashionably dressed. He had noticed on his entrance that the lands of Ard Shannon were immaculate. He liked Jessica. Jessica liked it. He hoped she did not marry for the sake of the maintenance money. In a little while he understood he had no need to worry. Alfred Woodley was a good man if you could [overlook] his orthodoxy, a city background and forgive him his great worth.

  brostaighHasten, urge; hurry
  cóirigharrange, dress
  faiseanta Fashionable; fashionably dressed, stylish
  talamhEarth, ground, landm pl tailte
  smálTarnish, stain; blot, smudgem
  cothabháilSustenance, maintenancef
  ar ball beaga little while
  buarthasorry, sorrowful; vexed, perturbed
  fónamhService; usefulness, benefit; validitym
  cúlrabackgroundm
  ceartchreidmheachorthodox
  áiritheCertainty, suretyf
  maitheamhForgiveness, pardon; abatement, remissionm

 • Roimh dhinnéar, tháinig Miss Walsh ar an láthair chun go mbeannódh beirt leaids óga agus báibín beag baineann dá dtuistí roímh dhul a luí dóibh. Thuairisc sí go raibh cóir curtha ar na póilíní aici agus go raibh béile á ghlacadh acu sa chistin. Lion croí an Duinnínigh le suaimhneas. D’ith sé agus d’ól sé. Agus an mhilseog á cur ar an mbord, d’iarr Woodley air ar tharla i nGleann Darach a eachtraí dóibh. Le teas an bhéile agus suáilce na dí ag goradh ann, tháinig fonn eachtraíochta, fonn gaiscíochta fiú, ar an Duinnineach.

  Before dinner, Miss Walsh appeared so two young lads and a baby girl could greet their parents before going to bed. She reported that she had treated the policemen properly and they were taking a meal in the kitchen. Dineen’s heart filled with peace. He ate and drank. When putting the dessert on the table Woodley asked him what happened in their Glen Dara adventures. With the warmth of the meal and the virtue of the warming drinks, a desire for adventures, even a desire for heroic feats, came on Dineen.

  láthair
  tháinig X an láthairX appeared
  baineannfemale
  teaswarmthm
  suáilcevirtuef
  goradhHeating, warming; heat, warmthm
  fonnDesire, wish, inclination, urgem
  gaiscíochtfeat

 • `Jeremiah Lowney, bleachtaire i gCaisleán Bhaile Átha Cliath,’ ar seisean, ‘fuair sé leid go bhfuil gunnaí á dtabhairt isteach go Ráth Droma ar an traein. Constábla de chuid na háite seo, Osborne, duine den bheirt atá ag ithe béile sa chistin, a mhaígh go raibh armlón á thabhairt ó Ráth Droma go dtí an Baughman’s Bush i nGleann Darach i gcairt Dinny Fox agus á bhailiú ansan ag duine ar thug an Constábla Osborne, an Baughman air.

  ‘Jeremiah Lowney, detective of Dublin Castle,’ he said, ‘he got a hint that guns are being brought to Rathdrum on the train. A local constable/constable of the place, Osborne, one of the two eating a meal in the kitchen, claimed that ammunition was being brought from Rathdrum to the Baughman’s Bush in Glen Dara in Dinny Fox’s cart and then collected by a man known to Constable Osborne, as the Baughman

  leidHint, inkling; prompt; pointer, cluef
  maigh = máplain
  maíghState, declare, claim; boast; begrudge, envy; urge, incide
  armlónammunitionm

 • ‘An Baughman!‘ arsa Woodley agus léim sé ina sheasamh, a ghloine clairéid á dhoirteadh aige ar an éadach bán. ‘Sin Tom jenkins, mac May Jenkins, an cailín déirí s’againne! Ní hamháin go bhtúil mo mhadra á loit aige, tá comhcheilg ar bun aige i gcoinne an stáit.’

  ‘Cuimhnigh ar do bhrú fola, a thaisce,’ arsa Jessica.

  ‘Tabhair pá míosa do May Jenkins láithreach, agus scaoil chun bealaigh[?] í,’ arsa Woodley go feargach.

  ‘Foighne, foighne!’ arsa an Duinníneach agus imní air go raibh lasóg curtha sa bharrach aige tri bhotún.

  ‘Baughman!’ said Woodley and jumped to his feet, spilling his glass of claret on the white cloth. ‘That’s Tom Jenkins, son of May Jenkins, our dairymaid! He’s not just hurting my dog, he has an established conspiracy against the state. ‘

  ‘Remember your blood pressure, my dear,’ Jessica said. ‘Give May Jenkins a month’s pay immediately, and let her be on her way,’ said Woodley angrily.

  ‘Patience, patience!’ said Dineen and he was worried that he had inflamed passions by mistake.

  doirteadhPouring, spillingm
  éadachclothm
  déirídairy
  loitHurt, wound; injure, damage
  comhcheilgconspiracyf
  i gcoinneagainst
  pay, wages
  láithreachimmediate
  scaoilLoose(n), release, discharge; Undo, untie, unfasten
  bealaighgreasev
  bealachway; roadm gs bealaigh
  feargachangry
  foighnepatiencef
  imníanxiety, concernf
  lasógSmall flame; small torch, lightf
  barrachtow
  An lasóg a chur sa bharrachto inflame passions; to start a row
  botúnblunder, mistakem

 • ‘Ar ndóigh, ní raibh gunna ar bith á thabhairt isteach go Gleann Darach. Cleas a d’imir duine éigin ar Osborne le go gcuirfeadh sé lucht an Chaisleáin ar fán; lucht na ngunnaí fein – más ann dóibh – seans. . .’

  Shuigh Woodley.

  ‘Lean ort, a Athair,’ ar seisean.

  Shuigh an tAthair Pádraig siar go compordach ina chathaoir, súile an chomhluadair air, gach cluas ar bior.

  ‘Of course, no gun at all was brought into Glen Dara. Someone played a trick on Osborne to distract [put astray] the Castle people.; the gunrunners themselves – if there any such people – there’s a chance . . .’

  Woodley sat down.

  ‘Continue, Father,’ he said.

  Fr. Patrick sat down comfortably in his chair, the eyes of the company on him, every ear pointed.

  fánStraying, wandering, vagrancym
  compordachcomfortable
  comhluadar(Social) companym

 • ‘Ceist sróine atá ann,’ arsa an Dhuinníneach. ‘Turas beag earraigh, ag lorg eolais d’fhoclóir Gaeilge-Béarla atá á scríobh agam, a thug sa treo seo mé agus a thug ó Ráth Droma go Gleann Darach mé. Ar éigean go raibh an Daingean Dubh scoite agam, de shiúl na gcos, ná gur thug Dinny Fox síob dom. Bhí mo shrón agus mo dhá pholláire, siar go cúl ma chinn, lán de bhréantas álainn na foraoise. Lean an boladh san im cheann i bhfad. Ní rabhas i bhfad i gcarr Dinny nuair a thuigeas go raibh marcach ár leanúint. Bhí tuairim agam gurbh é an cigire Jeremiah Lowney, mo chara mo namhaid, ón gCaisleán, a bhí ann agus bhí tuairim agam go raibh sé ar thóir lucht iompórtála gunnaí. D’fhéachas siar ar an stuif a bhí i gcairt Dinny. Ní oirfeadh sé in aon chor dom a bheith gafa mar pháirtí i ngnó den chineál san. Ach bhí na boscaí ag preabadh timpeall na háite, iad folamh agus gan sa chairt, seachas iad, ach beart sac gan aon ní iontu. Lean an marcach muid nuair a chasamar ar clé isteach í nGleann Darach. Thug Dinny faoi ndeara é freisin mar mhoilligh sé ó am go chéile le go gcloisfeadh sé é, gan trup a chairte fein á bhodhradh. Rud eile ar fad a bhí ag déanamh iontais domsa. Mhair boladh fiáin an Daingin im shrón fiú agus muid amuigh in arda aeracha Ghleann Darach. Luaigh mé le Dinny é. D’inis sé a shloinne féin dom ansin, mar mhíniú, agus é ag gáirí.’

  ‘There is a question of a nose,’ said Dineen, ‘A little spring trip, looking for information for an Irish-English dictionary I’m writing, which brought me in this direction, brought me from Rathdrum to Glen Dara. I was barely passed the Black Fort, walking on foot, then Dinny Fox gave me a lift. My nose and my two nostrils, to the back of my head, were filled with the beautiful stench [!] of the forest. The smell lingered long in my head. I wasn’t long in Dinny’s cart when I realized there was a rider following us. I was of the opinion that it was inspector Jeremiah Lowney, my friend my enemy, from the Castle, and I was of the opinion that he was in pursuit of gun importers. I looked back at the stuff in Dinny’s cart. It would not suit me at all to be caught up in such a business. But the boxes were bouncing around the place, they were empty and nothing in the cart other than a bundle of sacks with nothing in them. The rider followed us as we turned left into Glen Dara. Dinny also noticed him because he slowed down from time to time to hear it, without the noise of the cart to deafen it. A very different thing was surprising me. The wild smell of the fort lingered in my nose even when we were out in the airy heights of Glen Dara. I mentioned it to Dinny. He then told me his own surname, as an explanation, and laughed.’

  Ar éigeanhardly, barely
  scoiteSevered; Disconnected, discrete Separated, scattered far apart; Isolated, sequestered
  polláirenostril; button-hole
  bréantas Rottenness, stench; Filth
  foraoisforestf
  marcachHorseman, riderm
  tóirPursuit, chase; hunt, searchf
  oirsuit, fit, become
  gafaTaken, caught, held
  preabadhjumping, spriing; kicking
  beartbundle,
  sacsackm
  moillighdelayv
  bodhraighDeafen; Bother, annoy.
  trupTramp; noise, dinm
  fiáinwild
  aerachairy
  Luaighmention, cite
  sloinneFamily name, surnamem
  míniú Explanation, interpretationm

 • D’inis an Duinníneach conas mar ar[?] aimsigh sé na constáblaí leonta agus conas mar ar tháinig Lowney orthu.

  ‘Ait an rud boladh. Gheibheann tú é. Traochann do shrón. Ní bhfaigheann tú é. Ansin gheibheann tú aris é. Nuair a bhí an bheirt chonstábla á saoradh agam fuaireas siorradh úr nua den bhréantas – nach bréantas é ar ndóigh ach i sróin agus caint daoine neamhthuisceana. Rith sé liom ansin cad é an boladh ar leith a bhí ann, boladh gaolta le boladh luibh an chreatha[??] agus le bréantas na mbeacán bréan ach nach ceachtar díobh san é. Boladh sionnaigh. Chuas ag póirseáil thart faoin gcrann cuilinn féachaint an mbeadh pluais sionnaigh ann. Ní raibh, ach bhí sean-sac brúite isteach i mbearna sa chlaí taobh thiar den chrann. Caitheadh i leataoibh é mar go raibh poll ann, ní foláir.

  Dineen told how he found the injured constables and how Lowney came to them.

  ‘Smell is a strange thing. You get it. Wears out your nose. You don’t get it. Then you get it again. When I was releasing the two constables I got a new fresh blast of the smell, which is obviously not really there but stuck in your uncomprehending nose. It then occurred to me what the unique smell was, a smell related to the smell of herbs[??] and the stench of foul mushrooms but neither of them. Smell of a fox. I was poking around under the holly tree to see if there were fox dens there. There wasn’t, but an old sack was crushed into a gap in the fence behind the tree. It was thrown away because there was a hole, of course.

  aimsighaim; find, locate
  leontawounded
  mar arwhere
  Geibheann = faigheann[Why lenited}
  aitComical; queer; pleasant, likeable; Fine, excellent
  TraochOvercome, subdue; wear out, exhaust
  saoradhLiberation, deliverance, release, acquittal; Assurance, confirmationm
  siorradhblast, draftm
  úrfresh
  bréantas Rottenness, stench; Filth
  neamhthuisceanachUncomprehending, unappreciative; inconsiderate
  ar leithapart, separate; several, distinct; remarkable, special
  gaoltarelatives
  luibhHerb, plant
  luibh
  crithTremble, shiver; tremor, shudder; vibration, quiverm gs creatha
  beacánmushroomm
  bréanevil, foul
  creatFrame; shape, appearancem gs a
  ceachtareither, neither
  póirseáil(Act of) rummaging, searching, groping
  crann cuilinnholly-tree
  pluais sionnaighfox’s den
  brúitecrushed, pressed
  bearnagapf
  chlaíDike, wall; fencem
  leataobhone sidem
  pollholem
  ní foláirit is necessary

 • Ach ba pholl ar leith é, poll a gearradh amach as[??] le fiacla géara. Bhí boladh láidir sionnaigh ar an sacán agus ribí rua istigh … Ní gunnaí atá á n-iompórtáil ag na leaids: sionnaigh atá á n-easpórtáil acu. Tá ganntanas sionnach sna coda sin den tír a mbionn tóir ag lucht seilge orthu agus bionn airgead maith le fail ar shionnaigh mhaithe láidre.’

  But it was a different hole, hole cut out with sharp teeth. There was a strong smell of fox on the sack and red hairs inside . . . The lads are not importing guns. They are exporting foxes. There is a shortage of foxes in those parts of the country that are popular with hunters and there is good money for good strong foxes.

  sacánlittle sackm
  ribe(single) hair
  ganntanas Shortage; scarcity, wantm
  codaparts
  tóirPursuit, chase; hunt, searchf
  seilgehunt, chasef, v
  maithegoodness, good
  láidirstrong

Listening Exercise

 1. When did she first come to Conamara?
  Tháinig sí go Connemara den chéad uair dhá déag ó shin d’aois
 2. How long has she been out of University?
  Chriochnaigh sí ollscoil anuraidh
 3. What sort of job/ post does she have with the company?
  Is innealtóir í.
 4. What makes her job interesting? What does she like about the work?
  Oibríonn sí leis an teicneolaíocht nua-aimseartha. Bíonn an obair difriúil gach lá
 5. What are the people like where she works?
  Tá na daoine an-chairdiúil agus an-dheas
 6. What the work or the language and community?
  Iad go léir.
 7. Is she pleased with her decision to work in Conamara?
  Tá sí an-sásta leis an cinneadh.

Nótaí faoi scéalta

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bhí breithlá agam. Lá maith a bhí ann. Bhí sé ciúin, ach is maith liom é sin
Tá mé seachtó bliain d’aois anois
WordStar on FreeDOS… on Reinstalling FreeDOS
Reinstalling FreeDOS… on Installing FreeDOS
Installing FreeDOS |… on Programming in Pascal
Free42 on Ubuntu | F… on Slackware Diary – 3
Pascal | From Hilber… on Another Undead Computer L…