Monday Night Irish Class, December 8, 2014

Irish Class, December 8, 2014

Rang Gaeilge, 8ú lá Mí na Nollag 2014

<!–

Fadas: áéíóÚáÉÍÓÚ

–>

Seanfhocail

Dhéanfadh sé cat dá eireaball. He can do anything. “He
would make a cat with two tails.”
Turas na gcearc go críoch Lochlann. A trip that will never
happen
“Trip of the chickens to the border of Scandinavia.”
Is trom (an rud) cearc i bhfad. A light burden eventually
becomes heavy
“A chicken is a heavy thing in time.”
eireaball tail = rioball = drioball
Aon turas dhuit. one trip for you. (to heaven) – blessing
Dá thuras dhuit. Two trips for you. (to St. Peter at the
Heavenly gates, then to hell) – curse
D’anam don Diabhail. Your soul to the devil.

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú
Caibidil 2: Gnáthlá

Gheit Siobhán as a codladh le plabadh an bhosca litreach.

Chuimil a súile agus d’fhéach go caolsúileach ar an gclog.
Fiche tar éis a hocht! Ní bheadh an t-am aici cithfholcadh a
ghlacadh, díreach a cuid gruaige a ní go mear. Thriomódh sí
féin leis an teas sa charr. An carr…..úúú….bhí dearmad déanta
aici ar feadh nóiméid nach raibh aon charr aici ar maidin.
Chorraigh sí go tobann agus luasc a dhá cos i dtreo thaobh na
leapan. Úch! Bhí pian ina muinéal. Chorraigh sí a ceann go
cúramach ó thaobh go taobh ach nuair a chlaon sí i dtreo na
láimhe clé é bhí mar a bheadh snaidhm sna matáin. Chuimil sí an
paiste tinn le bas a láimhe agus thosaigh eachtra na hóiche
aréir ag filleadh chuici. Tromluí? Níorbh ea. Ba leor an phian
ina muinéal len é sin a dhearbhú. Thug sí sracfhéachaint i dtreo
sheomra Liam. D’fhan siad beirt ina suí leath na hoíche aréir
agus Siobhán ag cur síos ar an eachtra dochreidte dó. Bhí a
dhoras ar leathadh agus na héadaí leapan caite ar fud na háite.
An t-urlár breac le héadaí salacha. -“Fir!,” ar sí faoina hanáil.
Uaireanta d’fhiarfaíodh sí di féin cad a thug uirthi glacadh leis
mar pháirtí tí mar chaitheadh sí leath a cuid ama ag argóint leis
i dtaobh é a bheith chomh mí-néata.

Gnáthlá Ordinary day
Gheit Jumped, started
Gheit Siobhán as a codladh le plabadh an bhosca litreach. S jumped up from sleep with the banging of the letterbox litreach gen.
go caolsúileach squintingly 18
Chuimil a súile agus d’fhéach go caolsúileach ar an gclog. Rubbed her eyes and looked squintingly at the clock
Ní bheadh an t-am aici cithfholcadh a ghlacadh She would not have time to take a shower.s
díreach a cuid gruaige a ní go mear just wash her hair quickly
Thriomódh sí féin leis an teas sa charr. She would dry herself with the heat of the car
bhí dearmad déanta aici ar feadh nóiméid nach raibh aon charr aici ar maidin. She forgot for a minute she did not have a car in the morning
Chorraigh sí go tobann agus luasc a dhá cos i dtreo thaobh na leapan. She stirred suddenly and swung her two legs in the direction of the side of the bed. leapan gen
Bhí pian ina muinéal. There was a pain in her neck.
Chorraigh sí a ceann go cÚramach ó thaobh go taobh She leaned her head carefully from side to side
ach nuair a chlaon sí i dtreo na láimhe clé é bhí mar a bheadh snaidhm sna matáin. when she moved it to the left it was like there was a knot in the muscle.
bas = bos palm [of hand]
Chuimil sí an paiste tinn le bas a láimhe She rubbed the sore patch with the palm of her hand
thosaigh eachtra na hóiche aréir ag filleadh chuici. the incident of the last night began returning to her
Tromluí? Nightmare?
Ba leor an phian ina muinéal len é sin a dhearbhú. The pain in her neck was enough to confirm that.
Thug sí sracfhéachaint i dtreo sheomra Liam. She gave a cursory glance towards Liam’s room
D’fhan siad beirt ina suí leath na hoíche aréir The two of them stayed sitting half of the last night
Siobhán ag cur síos ar an eachtra dochreidte dó. S described the incredible adventure to him
Bhí a dhoras ar leathadh agus na héadaí leapan caite ar fud na háite. His door was open and bedclothes thrown everywhere
An t-urlár breac le héadaí salacha. The floor was speckled with dirty clothes.
ar sí faoina hanáil. she said under her breath
fiarfaigh = fiafraigh ask, inquire
Uaireanta d’fhiarfaíodh sí di féin cad a thug uirthi glacadh leis mar pháirtí tí Sometimes she used to ask herself what made her to accept him as a housemate p hab
mar chaitheadh sí leath a cuid ama ag argóint leis i dtaobh é a bheith chomh mí-néata. as she used to spend half her time arguing with him about being so messy

Mar sin féin ba bheag
leigheas a bhí air ag an am mar bhí an cíos i bhfad ró-throm do
dhuine amháin agus níor fhreagair éinne eile an fógra a chuir
sí sa pháipéar nuachta. Pé sceal é leis an méid tacaíochta a thug
sé aréir di – tiomáint caoga mile slí len í a phiocadh suas ó
láthair na timpiste, glaoch ar gharáiste le go dtabharfaí an carr
níos gaire don bhaile, an comhrá agus an sólas ar feadh na
hóiche – bhuel ní raibh sí chun focal a rá leis inniu pé scéal é.
Agus ba dhuine brea é. Ach maidir le Donna, a chailín bhuel ba
cheist eile í sin. Ni raibh sé i bhfad ag siúl amach léi agus cé
nach raibh aon tuairimí rómánsúla ag Siobhán i leith Liam mar
sin féin bhí sÚil aici nach leanfadh an caidreamh leis an mbean
eile. Ba dhuine garbh í. Níor fhág sí Baile átha Cliath ina diaidh
in aon chor, agus cé nach raibh siad ach daichead míle ón
ardchathair cheapfá uirthi gur ag cónaí san iargúltacht ar fad a
bhí siad. Searbhas aici ar gach aon rud. Ní raibh go leor siopaí
ar an mbaile. Ní raibh aon scannán deárthúil ar siúl riamh sa
phictiúrlann áitiúil. Ni raibh go leor clubanna oíche ann. Ní
raibh go leor tacsaithe ann…….. ní shásódh aon rud í. Dá
luaithe a b’fhearr go bhfeicfeadh Liam nach raibh sí ach á
sáid ar mhaithe lena chuid airgid – agus ballraíocht saor in
aisce sa chlub só a raibh sé ina bhainisteoir air. Bhí sé imithe
leis is dócha mar ba ghnách leis óna leathuair tar éis a seacht.
Ait nár dh”uisigh sé í.

Mar sin féin ba bheag
leigheas a bhí air ag an am mar bhí an cíos i bhfad ró-throm do
dhuine amháin
There was little remedy for it as the rent was too heavy for one person
níor fhreagair éinne eile an fógra a chuir sí sa pháipéar nuachta. no one else responded the notice she put in the newspaper.
Pé sceal é leis an méid tacaíochta a thug sé aréir di Whatever the story with the amount of support he gave her last night
tiomáint caoga mile slí len í a phiocadh suas ó láthair na timpiste drive 50 miles to pick her up from the accident site
glaoch ar gharáiste le go dtabharfaí an carr níos gaire don bhaile called the garage to get the car taken closer to town
an comhrá agus an sólas ar feadh na hóiche the conversation and the consolation through the night
ní raibh sí chun focal a rá leis inniu pé scéal é. she did not have a word to say to him today anyway.
Ach maidir le Donna, a chailín But as for Donna, his girl
Ni raibh sé i bhfad ag siúl amach léi He had not been going out with her for long
cé nach raibh aon tuairimí rómánsúla ag Siobhán i leith Liam Though S did not have any romantic notions toward L
mar sin féin bhí súil aici nach leanfadh an caidreamh leis an mbean eile. However she herself hoped he would not continue the relationship with the other woman.
Ba dhuine garbh í. She was a coarse person
Níor fhág BAC i ndiaidh in aon chor She did not leave Dublin behind in any way. (I.e., she kept to her big city ways even after she moved to the country.
cé nach raibh siad ach daichead míle ón ardchathair Although they were just 40 miles from the capitol
cheapfá uirthi gur ag cónaí san iargúltacht ar fad a bhí siad She thought they were living all the way out in the wild
Searbhas critical of 19
Searbhas aici ar gach aon rud. She had criticism for everything.
deárthúil decent 20
Ní raibh aon scannán deárthúil ar siúl riamh sa phictiúrlann áitiúil. There were no decent films ever in the local cinema.
Ní raibh go leor tacsaithe ann. There were not many taxis
ní shásódh aon rud í nothing would please her
Dá luaithe a b’fhearr The sooner the better
lena chuid airgid for [the purpose of] his money
nach raibh sí ach á úsáid ar mhaithe lena chuid airgid she was only using him for his money
club só leisure club
free of cost
ballraíocht saor in aisce sa chlub só a raibh sé ina bhainisteoir air. free membership for nothing in the luxury club he was the manager of
is dócha likely, probably
Bhí sé imithe leis is dócha mar ba ghnách leis óna leathuair tar éis a seacht. He was probably gone as was usual for him from half past seven.
Ait nár dhúisigh sé í Strange he did not wake her
á úsáid using him do + a + úsáid verbal noun with pronoun


leigheas cure, remedy
moltóir referee
Cé go while, although
Cé nach although

<!–


–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.