Monday Night Irish Class, July 23, 2012

Irish Class, July 23, 2012

Rang Gaeilge, 23 lá Mí na Iúil 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

08/09/12

–>

Athmhúscailt na Taibhdheirce

múscail wake, awake
Athmhúscailt reawakening
Taibhdheirce na Gaillimhe Galway theater

 1. Labhraíonn Méabh Ní Thuathaláin le Freda Nic Giolla Chatháin, Bainisteoirr/Stiúrthóir Ealaíne na Taibhdheirce,
  Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, faoi na dúshláin atá roimh an amharclann.

  ealain art
  dúshlán challenge

 2. Ceapadh Freda Nic Giolla Chatháin, arbh as Contae na hIarmhí ó dhúchas í, mar Stiúrthóir Ealaíne ag an Taibhdhearc ar na mallaibh.
  Ní raibh Stiúrthóir Ealaíne ag an Taibhdhearc le beagnach bliain anuas agus tá siad ag feidhmiú ó oifigí
  sealadacha ó 2007, nuair a druideadh an foirgneamh de bharr tine.

  ceapadh appointed, named
  mallaibh of late, lately, recently
  feidhm function, duty f2
  sealadach temporary
  druid close, shut
  foirgneamh building
  barr tip, point, too m1
  de bharr because, as a result of

 3. Bhí moill mhór ar chúrsaí ó shin idir mhaoiniú a chinntiú agus airgead abhailiú.

  moill delay
  ó shin since that

 4. Ach faoi dheireadh, tá athchóiriú na hamharclainne ag teacht chun críche tar éis cúig bliana agus cur
  chuige úr beartaithe maidir le leathnú amach chlár ealaíne na Taibhdheirce.

  athchóiriú repair
  amharclann theater
  leathnú expansion

 5. “Is dóigh gur chaill daoine muinín as an Taibhdhearc de bharr an amharclann a bheith dúnta chomh fada sin.
  Ní raibh leigheas ag bord na Taibhdheirce ar an scéal mar ní raibh an t-airgead ann. Tá éacht déanta acu
  an t-airgead a bhailiú,” a deir Freda Nic Giolla Chatháin.

  muinin confidence
  de bharr because
  leigheas cure, medicine, solution

 6. D’éirigh leis an Taibhdhearc cómhaoiniú de €6,000 a fháil ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
  agus ón gComhairle Cathrach. Tá €2,000 bailithe acu féin agus fós airgead á lorg acu.

  cómhaoiniú funding, grant

 7. “Is de bharr ganntanas airgid nach bhfuil muid istigh [san fhoirgneamh] fós, tá tuilleadh síntiúis
  uainn agus chomh luath is a thagann siad beidh amharclann bhreá inár seilbh againn.”

  ganntanas shortange
  nach bhfuil muid … fós we still need
  tuilleadh more
  síntiús subscription, donation m1
  breá fine, excellent
  seilbh possession

 8. Is cinnte anois, áfach, go mbeidh an Taibhdhearc ar oscailt roimhdheireadh an tsamhraidh.

  áfach however

 9. “An plean atá agam ná leanúint leis an gclár a bhíodh ar siúl ag Taibhdhearc na Gaillimhe, is é sin
  go mbeidh léirithe gairmiúla á gcur i láthair ag an gcuideachta féin trí mheán naGaeilge.

  leanúint following
  léirithe shown, illustrated
  gairmiúla professional
  láthair place
  trí mheán naGaeilge through the medium of Irish

 10. Táim ag iarraidh
  go mbeidh an Taibhdhearc mar fhoirgneamh oscailte, go mbeidh cuideachtaí eile ag teacht isteach, go mbeidh
  an amharclann féin mar chroílár na n-ealaíon i lár chathair na Gaillimhe,” a deir Freda.

  <!–

  –>

 11. Is amhlaidh go mbeidh réimse leathan d’imeachtaí ealaíon eile á reáchtáil sa Taibhdhearc as seo amach.

  Is amhlaidh It seems
  réimse stretch, tract, range
  reáchtáil running f3

 12. “Tá spás iontach san amharclann agus tá seomraí againn thuas staighre. Ba mhaith liom go mbeadh
  níos mó úsáide á baint as na spásanna eile.

  thuas staighre upstairs

 13. Beidh an áit ar fáil le haghaidh comhdhálacha, cruinnithe, ceardlann,
  taispeántas agus tá scáileán againn le físeán a chur ar siúl. Is é an rud is tábhachtaí ná go mbeidh an áit
  in úsáid agus go mbeidh buzz mór timpeall uirthi,” a deir sí.

  ar fáil le haghaidh available
  comhdháil conference f3
  cruinniú meeting, gathering
  scáileán screening
  tábhachtach important

 14. Cé nach bhfuil réiteach cinnte déanta i dtaobh chlár ama an tsamhraidh, tá an Stiúrthóir Ealaíne
  ag súil go mbeidh an foirgneamh oscailte i mí Iúil agus dráma ar stáitse go gairid ina dhiaidh sin.
  Déanfaidh an tUachtarán, Micheál D. Ó hUiginn an Taibhdhearc a athoscailt i mí Dheireadh Fómhair agus beidh oíche mhór cheiliúrtha ann.

  réiteach resolution
  Dheireadh Fómhair October

 15. Beidh clár mór leagtha amach ó mhí Dheireadh Fómhair go dtí Geamaireacht na Nollag.
  Is féidir leis an Taibhdhearc timpeall 150 duine a thógáil, spás ar leith i lár chathair na Gaillimhe.

  leagtha amach set out
  Geamaireacht pantomime f3

 16. “Tá an Town Hall ann, ionad iontach ach tá nach mór 400 suíochán, spás mór le líonadh atá ansin.

  ionad place
  iontach wonderful
  suíochán seat
  líonadh filled

 17. “Tá an Crane Bar ann chomh maith, a bhíonn ag eagrú ceolchoirmeacha iontacha.Bhí Mike Mc Goldrick ann
  le déanaí, ceoltóir aitheanta i saol an cheoil thraidisiúnta agus bhí an áit lán go doras. Is cinnte go líonfadh
  leithéidí Mc Goldrick spás amharclann na Taibhdheirce,” a deir Freda.

  Tá an Crane Bar ann There is the Crane Bar The ann is necessary.
  chomh maith as well
  a bhíonn that is
  ag eagrú organizing
  ceolchoirm concert f2 pl ceolchoirmeacha
  le déanaí recently
  lán go doras full to the doors
  leithéid equal, like

 18. Is léir go mbeidh comhoibriú idir an Taibhdhearc agus comhlachtaí drámaíochta, grúpaí ealaíon agus
  ionaid atá ag obair in earnáil na n-ealaíon.

  ú

  léir clear, distinct, clever
  go léir wholly, entirely, all
  comhoibriú cooperation
  comhlacht company, firm m3
  ionad place, center
  earnáil sector

 19. “Tá mé ag iarraidh go mbeidh fáilte mhór roimh chuideachtaí drámaíochta a bhíonn
  ag obair trí mheán na Gaeilge agus chomh maith leis sin go mbeimid ag obair le heagraíochtaí
  ealaíon ar nós Music Network. Ba mhaith liom go mbeadh comhoibriú againn le cuideachtaí drámaíochta cosúil le Moonfish,
  comhlacht atá ag obair trí mheán na Gaeilge ach nach bhfuil a n-ionad féin acu agus go mbeimid
  ag comhoibriú le hionaid eile ar nós Áras Éanna,” arsa Freda Nic Giolla Chatháin.

  ag iarraidh wanting, needing
  cuideachta company
  eagraíocht organization
  ag comhoibriú cooperating

 20. Is é an sprioc atá ag an Stiúrthóir Ealaíne nua ná go mbeidh gach uile chuideachta
  ag iarraidh a léiriú a chur ar ardán na Taibhdheirce.

  sprioc aim, goal
  ag iarraidh wanting
  léiriú production [of a play], clarification, illustration, arrangement m4
  ardán stage, platform, height m1

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.