Monday Night Irish Class, November 14, 2011

Irish Class, November 14, 2011

Rang Gaeilge, 14ú lá Mí na Samhna 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

bruachbhaile suburb
Mo theaghlach agus mé thiomáin go Chicago Dé hAoine
Chuaigh muid chuig comhdháil faoi ficsean eolaíochta We went to a science fiction convention
Tá Windycon níos lú ná Convergence Windycon is smaller than Convergence.
péint paint f2 pl
péinteáil paint (v), painting (f3) péinteanna

Cleasa Shamhna (Arís) “Halloween Tricks (Again)”

Béaloideas oral tradition, folklore m1

[Repeat of last week. This time we went over Beartla Ó Flatharta‘s stories.]

Beartla Ó Flatharta

 1. Bhíodh go leor nósanna ag dul leis an tSamhain sa seansaol. Is minic a chuala mé m’ athair, beannacht
  Dé lena anam, ag caint ar na clis a bhíodh siad a imirt Oíche Shamhna. Théadh daoine amach agus
  tharraingíodh siad an oiread tornapaí agus gabáiste – rud a bhí an-fhairsing ag an am agus rud a bheadh
  deacair a fháil inniu mar nach gcuirtear mórán torthaí anois. Théadh siad thart ag bualadh doirse ag an
  am. Bhíodh go leor deabhlaíochta ar siúl freisin. Bhíodh tithe thart anseo a mbíodh díon stáin orthu,
  agus nuair a bhuailtí le tornap é sin dhéanadh sé torann damanta, agus d’éiríodh muintir an tí amach
  agus ritheadh an dream a dhéanadh é, agus ní túisce a bhíodh an doras dúnta arís ná bhuailtí arís é agus
  is minic gur le cloch é mar go mbíodh corrbhligeard ann freisin.

  Bhíodh There used to be past hab. of
  nós custom, manner m1 pl nósanna
  seansaol olden, former times
  leis with it/him le
  beannacht blessing, greeting
  beannacht Dé lena anam God rest his soul
  cleas trick gs, var npl clis
  théad used to go p hab of téigh
  tarraing pull, drag p hab tharraingíodh
  oiread amount, quantity, number
  tornapa turnip m4
  gabáiste = cabáiste cabbage m4
  fairsing wide, extensive, ample
  cuirtear planted [here]
  bheadh would be cond of
  deacair hard, difficult
  toradh fruit m1 pl torthaí
  mórán much, many
  thart round, about; by, past
  bualadh beating, striking, meeting[?]
  doras door m1 pl doirse
  deabhlaíochta
  ar siúl happening
  díon roof m1
  orthu on them ar
  stáin = stán stare v
  stán tin gs stáin
  torann noise m1
  damanta damned
  rith run past hab ritheadh
  dream body of people, group m3
  túisce sooner, rather, first
  cloch stone f2
  corr- odd
  bligeard blackguard

 2. Dhúntaí an simléar le féar agus líonadh an teach le deatach. Ba laistí a bhíodh ar na tithe an t-am sin
  agus cheanglaítí an laiste taobh amuigh le rópa, agus chuirtí i bhfostú é den chlaí taobh amuigh sa
  gcaoi nuair a shíleadh duine acu an doras a oscailt taobh istigh go mbeadh sé fíor-dheacair nó go
  mbriseadh an rópa, agus is iomaí uair a bhí daoine i gcruachás mar nach raibh aon leithreas taobh
  istigh in aon teach ag an am.

  dún close cond aut dúntaí
  simléar chimney m1
  féar grass, hay m1
  líon fill vn/ p hablíonadh
  deatach smoke, vapor, steam m1
  laiste latch
  bhíodh was, were past hab. of
  ceangal tie, binding m1
  ceangaltán bundle
  ceangail tie up
  taobh side
  rópa rope m4
  cuir put cond aut chuirtí
  fostú entanglement; hire, employment
  claí wall, fence m4
  caoi way, manner, means, opportunity f4
  síl think, consider p hab shíleadh
  acu at them, they have ag
  go mbeadh sé it would ber
  deacair difficult
  fíor true, real, very
  iomaí couch, bed f4
  iomaí many
  cruachás predicament, distress
  leithreas privy, lavatory, toilet m1

 3. Is é an míniú a bhí acu le caitheamh leis na doirse, comhartha nach mbeadh aon ocras ar mhuintir an tí
  sin sa mbliain a bhí le theacht.

  míniú explanation, interpretation
  caitheamh wear, consumption, spending, throw, cast, shooting
  doras door m1 pl doirse
  comhartha sign, mark, symbol
  ocras hunger, poverty, meanness m1
  teacht coming
  sa mbliain a bhí le theacht was in the coming year

 4. Bhí clis eile acu cosúil le fáinne agus paidrín agus créafóg a chur ar thrí shoitheach agus púicín a chur
  ar dhuine agus dá leagfadh sé nó sí a lámh ar an bpaidrín bheadh sé/sí ina bean rialta nó ina shagart, a
  lámh ar an bhfáinne, bheadh sé/sí ag pósadh, agus a lámh ar an gcreafóg bheadh sé/sí i dtalamh taobh
  istigh de bhliain. Sílim go ndéanadh chuile dhuine iarracht an chréafóg a sheachaint.

  fainne ring, circle
  paidrín rosary m4
  créafóg clay, earth
  soitheach vessel, container, dish; ship
  púicín blindfold, mask
  leag knock down, lower; lay, set cond leagfadh
  pós marry past hab. pósadh [?]
  talamh earth, ground
  chuile dhuine everyone
  iarracht
  seachain avoid, shun

 5. Úlla a chur anuas as an tsíleáil agus ag déanamh iarracht breith air lena bhfiacla agus dá n-éireodh leat
  greim a bhaint as d’fhéadfá an t-úlla a choinneáil. Bhí cleas eile acu, ach ceann a d’fhéadfadh tinneas
  cinn a chur ar dhuine mar go raibh sé contúirteach – trí choiscéim a thomhas ón mballa agus do dhá
  lámh a cheangailt taobh thiar de do dhroim, úlla a leagan ar an urlár amach ón mballa agus chaithfeá é
  a phiocadh suas le do bhéal, ach go minic is éard a tharlódh nuair a shílfeá cromadh, bhuailfí do
  chloigeann isteach faoin mballa. Is lena aghaidh sin a bhí an cleas sin ann.

  úll apple pl úlla, but here úlla is singular: “An apple”
  síleáil ceiling
  breith birth, bringing, taking, seizing
  air on his, on its ar
  lena le
  leat with you [?] ← le
  féad be able to, ought to
  d’fhéadfá an t-úlla a choinneáil you could keep the apples
  tinneas illness
  tinneas cinn headache
  contúirteach dangerous
  coiscéim footstep, pace
  tomhas measure, guess, gauge, riddle
  ón mballa from the wall
  ceangal tie, binding m1
  ceangaltán bundle
  ceangail tie up
  caith wear, out spend, consume, throw cond.
  chaithfeá é a phiocadh suas would have to pick it up cond.
  piocadh picking
  éard what [pronoun]
  tarlaigh happen, occur cond tharlódh
  síl think 2nd pers sing cond shílfeá “You would think”
  crom bend, stoop p hab cromadh
  buail hit, strike cond. aut.bhuailfí
  cloigeann skull, head
  lena aghaidh for that purpose

 6. Bhí ceann eile acu, báisín a líonadh le huisce agus sé pingine a chur síos ann agus an chéad duine a
  thabharfadh aníos é ina bhéal, ba leis é. Is iomaí duine a chuaigh abhaile múchta báite de bharr an chlis
  sin agus gan airgead ar bith.

  báisín basin
  líon fill vn/ p hablíonadh
  pingin penny
  sé pingine sixpence
  an chéad duine the first
  tabhair give, take cond thabharfadh
  ba leis é ?
  iomaí couch, bed f4
  iomaí many
  múch smother, suffocate, quence
  báigh drown, sink, immerse, submerge va báite
  barr tip, point, top; surface

 7. Bhíodh siad ag déanamh deabhlaíocht eile: dá mbeadh dhá chomharsa nach raibh ag caint lena chéile
  sheolfadh siad beithígh duine acu isteach i dtalamh an duine eile le haghaidh píosa spraoi a bheith acu
  lá arna mhárach ag éisteacht leo ag sciolladh ar a chéile.

  Bhíodh used to past hab. of
  deabhlaíocht devilment var diabhlaíocht [???]
  comharsa neighbor
  seol sail, direct, send, conduct cond sheolfadh
  beithíoch beast, animal, horse gs, npl beithígh
  talamh earth, ground, land, field
  le haghaidh for
  acu at them, they have ag
  spraoi fun, sport
  beith being
  arna when, as
  mhárach morrow
  lá arna mhárach on the following day
  éisteacht hearing
  leo with them le
  sciolladh scolding, abuse

 8. Bhí clis go leor acu i dtaobh daoine a bhíodh ag iarraidh a fháil amach cé a phósfadh iad: bhí sé ráite
  dá mbreathnófá isteach i scáthán ar uair an mhéan oíche go bhfeicfeá an fear a phósfá agus, ar ndóigh,
  dhéanadh bean an tí cáca agus chuireadh sí fáinne isteach ann agus an té a gheobhadh an fáinne ba
  ghairid go bpósfadh sé.

  iarraidh request, demand, attemp
  a fháil amach to find out
  pós marry cond. phósfadh [?]
  amach cé a phósfadh iad who would marry them
  ráite considering, in view of conj
  ráite aaid va of abair
  breathnaigh observe, examine, watch 2nd pers sing cond breathnófá “you would watch”
  scáthán mirror
  méan middle
  pós marry 2nd pers sing cond. phósfa “you would marry”
  go bhfeicfeá an fear that you could see the man
  ar ndóigh of coursxe
  an té a gheobhadh an fáinne the person who gets the ring
  gairid short, near

 9. Dá mbeadh beirt ag caint ar phósadh agus dá gcuirfí dhá chnó isteach sa tine agus ainm na beirte a chur
  orthu agus dá bpléascfadh siad, ní phósfadh siad; ach dá bpósfadh, bheadh siad ag troid go minic.

  cuirfí
  cnó nut
  isteach sa tine into the fire Note the repitition of “in”: isteach + sa
  isteach i scáthán into a mirror
  isteach sa seomra into the room
  orthu on them ar
  pléasc explode, burst, shatter
  troid fight, quarrel

 10. Teach ar bith a mbíodh geata crochta air bhíodh sé bainte de na hinsí agus leagtha le taobh dhoras na
  comharsan agus go minic ní beirt iad a bhíodh an-mhór lena chéile.

  geata gate
  croch hang, raise, carry
  air on him/it ar
  bain extract, dig out, reap
  inse hinge m4
  leag knock down, lower, lay, set
  comharsa neighbor gs, gpl comharsan; nplcomharsana

 11. Bhí sé ráite chomh maith go mbíonn na sióga ag athrú Oíche Shamhna agus sin é an fáth nach maith le
  daoine a bheith amuigh deireanach an oíche sin.

  ráite considering, in view of conj
  ráite aaid va of abair
  chomh as
  chomh maith as well [?]
  athraigh change, alter
  fáth cause, reason
  beith being
  deireanach last; late; latter

Stiofán Ó Cualáin

Bionn pisreoga ag baint le Lá Samhna freisin. Bhíodh go leor cainte ar thaibhsí i mí na Samhna mar ba
í seo mí na marbh. Chreididís fadó go n-athraíodh na daoine maithe ó cheantar amháin go ceantar eile.
Chreid siad go dtarlaíodh sé seo ar uair an mheán oíche.

pisreog = piseog charm, spell, superstition
ag baint le are connected with
Bhíodh was, were past hab. of
taibhse ghost
creid believe, suppose p hab Chreididís [?]
athraigh change, alter cond athraíodh
maithe goodness, good f4
daoine maithe fairy folk
ceantar district
tarlaigh happen, occur cond tarlaíodh

Bríd Uí Thuathail

Lá Samhna, deiridís: “Beannacht Dé le hanam na marbh, tá siad á n-athrú!” – is é sin iad á dtabhairt
chuig na flaithis.

deiridís was said p hab of abair
na flaithis heaven
tá siad á n-athrú! They are being shifted/changed!

Siobhán Uí Chonghaile, Máire Uí Ghríofa agus Seosamh Ó Gríofa

Naoi n-oíche is oíche gan áireamh, Ó oíche chragtha na n-úllaí go dtí oíche chragtha na gcnámha: – is é
sin, ó Oíche Shamhna go dtí Oíche Fhéile Mártain.

áireamh counting, reckoning
crag = cnag knock, strike
úll a chnagach crunch an apple
cnámh bone pl cnámha

Faisnéiseoir gan ainm

 1. Théadh cailíní óga amach Oíche Shamhna agus b’éard a bhíodh i gceist acu, an chaoi a gceiliúradh siad
  nósanna Oíche Shamhna ó thaobh brionglóidí.

  Faisnéiseoir informant
  théad used to go p hab of téigh
  Théadh cailíní óra young girls used to go
  b’éard was it
  caoi way, manner, means
  ceiliúradh celebration, leave-taking
  nós custom, manner, style pl nósanna
  brionglóid dream
  ó thaobh brionglóidí in regard to dreams

 2. Shocraigh beirt chailíní go mbainfeadh siad triail as brionglóid Oíche Shamhna. An chéad rud a
  bheadh le déanamh acu, codladh i dteach nár chodail aon duine riamh cheana ann. Bheadh orthu arán
  min eorna a bheith acu agus trí ghreim de sin a ithe sul má thitfeadh an codladh orthu. Bhí sé sa
  seanchas go ndearna na cailíní mar a bhí dlite dóibh. Ar maidin dúirt duine acu go raibh sí ag
  brionglóideach ar mhairnéalach, fear farraige. Níor dhúirt an bhean eile tada. An bhean seo a bhí ag
  brionglóideach ar an bhfear farraige, bhí sí ar dhuine de na cailíní ba dhathúla a gheofá i do shiúl lae.
  Agus bhí sé sa seanchas gur pósadh í le mairnéalach, an fear ba lú slacht a chasfaí ar dhuine.

  Socraigh settle, calm, arrange
  bain extract, dig out, reap
  triail trial, test
  acu at them, they have ag
  codladh sleep m
  codail sleep v
  riamh ever, never
  cheana already
  arán bread
  min meal, sawdust
  eorna barley
  greim grip, hold, bite
  sul = sula before
  seanchas lore, tradition
  dligh be entitled to, have a right to vadlite “due”
  dóibh to/from them de
  brionglóideach dreaming
  mairnéalach seaman, sailor
  farraige f4 gs ?
  dathúil colorful, comely
  dathaigh color vn dathú
  faigh get 2nd pers sing cond gheofá
  siúil walk vn siúl
  smaller comp of beag
  slacht finish, good appearance, tidiness m3
  cas twist, turn, wind cond. aut.chasfaí ?

 3. Ach bhí sé sa tairngreacht go raibh dhá i ndán ann: i ndán sagairt agus i ndán pósadh. Is iomaí máthair
  a d’fhéach le sagart a bheith sa gclann aici ach níor éirigh le ceachtar acu mar ní raibh sé i ndán dóibh.

  tairngreacht prophecy f3
  i ndán in store
  iomaí couch, bed f4
  iomaí many
  féach look, examine, consider
  bheith being
  aici at her, she has ag
  ceachtar either
  acu at them, they have ag


General notes

 • The conditional is built from the future tense of the verb, but uses a broad ending.

 • If the object of a verbal noun comes before it, use a and lenite the verbal noun, not ag.

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.